IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  turkish chatInstagram takipçi satın al
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22 Ocak 2016, 23:44   #1
Çevrimiçi
Matta ve Luka incilinde Hz. İsa'nın soyu
Matta incili:

1.İbrahim
2.İshak
3.Yakup
4.Yahuda
5.Peres
6.Hesron
7.Ram
8.Aminabad
9.Nanşon
10.Salmon
11.Boaz
12.Obed
13.İşay
14.(Davut)
15.Süleyman
16.Rehavam
17.Ağabeyya
18.Asa
29.Yehoşafat
20.Yoram
21.Uziya
22.Yotam
23.Ahaz
24.Hizkiya
25.Manaşe
26.Amon
27.Yaşiya
28.Yekonya
29.Şaltiyel
30.Zerubabel
31.Ağabeyhud
32.Elyakim
33.Azor
34.Sadok
35.Ahim
36.Elihud
37.Elazar
38.Matan
39Yakup
40.Yusuf
41.İsa


Luka incilinde Hz. Davud'dan sonra isimler değişiyor.


Luka incili:

1. İbrahim
2. İshak
3. Yakup
4. Yahuda
5 .Peres
6. Hesron
7. Ram
8. Aminadab
9 . Nanşon
10. Salmon
11. Boaz
12. Obed
13. İşay
14.(Davut)
15. Natan
16.Matata
17. Menna
18. Mala
19. Elyakim
20. Yonam
21. Yusuf
22. Yahuda
23. Şimon
24. Levi
25. Matat
26. Yori
27. Eliyezer
28. Yeşu
29. Er
30. Elmadam
31. Kosam
32. Addi
33. Malki
34. Neri
35. Şaltiyel
36. Zerubabel
37 Reşa
38 Yohanan
39. Yoda
40. Yoseh
41. Şimi
42. Matitya
43. Mahat
44. Nagay
45. Hesli
46. Nahum
47. Amos
48. Matitya
49. Yusuf
50. Yanay
51. Malki
52. Levi
53. Matat
54. Eli
55. Yusuf
56. İsaLuka incilinde Matta incilinden farklı olarak Hz. İbrahim’e kadar olan soyağacı da sıralanmaktadır.
1. Tanrı
2. Adem

3. Şit

4. Enoş
5. Kenan
6. Mahalalel
7. Yaret
8. Hanok
9. Metuşelah
10.Lamek
11.Nuh

12.Sam
13.Arfaktaş
14.Kenan
15.Şalah
16.Eber
17.Pelek
18.Reyu
19.Seruk
20.Nahor
21.Terah
22.İbrahim
Ek sayfa:

Tevrat’ta geçen Hz. İbrahim’in Hz. Âdem’e kadar soyu:


Bu soy ağacı iki kısım olarak belirtilmiş.
1.Hz. Âdem’den Hz. Nuh’a kadar olan kısım ki bu kısım ”âdemin soyu” olarak adlandırılmış(1)

Tekvin.11/5
Âdem soyunun öyküsü:…

2.Hz. Nuh tan sonra Hz. İbrahim’e kadar olan kısım ki bu kısım Hz. Nuh’un oğlu Sam’dan başlar ve “samın soyunun öyküsü “olarak geçer. (2)

Tekvin.11/10
Sam'ın soyunun öyküsü:…

Hz. İbrahim'in soyağacı:

1. Âdem
2. Şit

3. Eroş
4. Kenan
5. Mahalalel
6. Yeret
7. Hanok
8. Metuşelah
9. Lamek
10.Nuh

11.Sam
12.Arpakşat
13.Şelah
14.Ever
15.Pelek
16.Reu
17.Seruk
18.Nahor
19.Terah
20.İbrahim


(1)Tekvin 5. bölüm
(2)Tekvin 11. bölüm
Tespitler:

1. Hz. İsa’nın soyu İncillerde sadece Matta (1. Bölüm) ve Luka (3. Bölüm)incilinde geçer.
2. Matta İncilinde Hz İsa’nın soyu Hz. İbrahim’den itibaren verilir.
3. Matta ve Luka İncillerinin her ikisinde de Hz. Davut’a kadar aynı sayıda ve aynı kişilerin isimleri geçer.
4. Hz. Davut’tan sonra isimler ve sayılar farklılaşır.
5. Matta İncilinde Hz. Davut’tan sonra Hz. İsa’da dâhil 27 isim geçer.
6. Luka İncilinde Hz. Davut’tan sonra Hz. İsa’da dâhil 42 isim geçer.
7. Matta İncilide Luka İncilide Hz. İsa’nın soyunu üvey babası “Yusuf’a “bağlar.
8. Luka incili Hz. İsa’nın soyunun Matta incilinden farklı olarak Hz. İbrahim’den önceki kısmını da verir.
9. Luka İncilinde Hz. İsa’nın Âdem’den Hz. İbrahim’e kadar geçen isimler 21 kişidir.Oysa Tevrat’ta 20 kişi geçer.Fazlalık isim Hz. Nuh’tan sonra ki sıralarda geçen sayıyı 21 ‘e çıkaran “Kenan” dır.
10. Luka incili Hz. İsa’nın soyunu “Tanrı ve Tanrı oğlu Âdem “olarak başlatır.
11.Matta İnciline göre Hz. İsa, İbrahim ve Davut oğludur.
12.Matta incilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:
1-2İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. (1)
13.Luka İnciline göre Hz. İsa Yusuf ve Eli oğludur.
14.Luka İncilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:
23İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yusuf da Eli oğlu, (2)
15.Tevrat’a göre insanların ilki ve babası Hz. Adem’dir.
Tevrat’ta Hz. Âdem’in soyu hakkında giriş başlığı:
1Adem soyunun öyküsü: Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı.
2Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara "İnsan" adını verdi.(3)
(1)Matta 1:1,2
(2)Luka 3.23
(3)Tekvin 5:1,2


Soyağacı ve şecere nedir?
Şecerenin lügatte anlamı:

Şecere şecer
kelimesinden gelir.
Şecer: Arapça isim olup ağaç demektir. Çoğulu eşcar’dır.
Şecere: Arapça isim olup, küçük ağaç, bir tek ağaç demektir. Çoğulu şecerat’tır.
Şecere-i hayat: Hayat ağacı, soyağacı, soy kütüğü bir ailenin soyunu gösteren cetvel, şema demektir. Eşanlamlı olarak silsilename de denir.

Aslı şecere-i hayat olmasına rağmen günümüzde sadece kısa olarak şecere olarak kullanılıyor.
Şecere ağaç demektir. Aslında neseb şeceresi demek lâzım, ama kısaca şecere deniyor. Şecerename de denir. Soyağacı bunun yeni Türkçesidir. Aile soyuna mensup kimselerin adları ağaç şeklinde gösterildiği için bu adı almıştır. Aslında her nesil bir öncekinin dalı, meyvesi sayılıyor. Bu bakımdan ağaç güzel bir benzetmedir.

Soy kütüğü kayıtları çok eski tarihlerden beri devam eden bir gelenektir.
Ahmet Cemil Akıncı peygamberler tarihi(1985) adlı eserinde Hz. Muhammed’in soy kütüğünden bahsederken şöyle der:

<<O zamanın hemen hemen her kabilesinde soy bilginleri vardı.
Bunlar canlı tarihtiler.
Olayları ve tarihleri günü gününe ezberlerlerdi.>>(8.cilt. Sayfa.66)

Yahudilerde üstün ırk inancından olsa gerek, bu konuda çok ısrarcıdırlar.
Günümüzde bile Türkiye de yaşayan Yahudiler. Osmanlının hangi tarihlerde kendilerini kabul ettiğini ve hangi ülkelerden ne şartlarda geldiklerini bilirler.

Özellikle soyları ve ataları ile övünmek gibi kendilerine üstünlük, seçkinlik payı çıkarmak isteyenler soylarında önemli kişiler varsa bunu gündeme getirirler.
Bu durum belki haklı bir sebebe dayanabilir ancak başka şeylerde olduğu gibi bu konuda da abartılı davranmak pek hoş değildir.
Hele ki kötü tabiatlı birisinin kendi soyu ile övünmesinin ona hiçbir getirisi olamayacağı gibi, gayri ahlaki bir duruş sayılır.
Bazıları ise zenginler, asiller, bilginler, krallar vb. soyundan geldikleriyle övünür durur ve başkalarından kendilerini üstün addederler.

Bu durum Müslüman toplumda pek hoş karşılanmaz.
Beklide bununda etkisi ile Müslümanlar soyağaçlarına pek ilgi göstermezler.

Hz. İsa’nın soyağacının İncillerde yer alması:

İncillerde Hz. İsa’nın soyu ile ilgili bölümlerde ki başlıklar konu hakkında bir fikir veriyor.

Matta İncilindeki ifadeye göre Hz. İsa’nın soyu hakkındaki bilgilerin başka Kayıtlardan alındığı anlaşılıyor.

Matta incilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:
Matta.1:1.2
<< 1-2İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. >>

Yukarıdaki İncil bölümünde belirtildiği üzere Hz. İsa’nın Hz. Davut ve H.z. İbrahim gibi sayılan ve seçkin kişilerin soyundan geldiğine vurgu yapılmaktadır.

Ve cümle <<kayıt şöyledir>>diye bitiyor.
Bu cümle beraberinde şu soruları getiriyor.
1.Hangi kayıt?
2.Bu kayıttan başka bir kayıt vardı da buraya oradan mı aktarıldı?
3.Başka bir kayıttan alındığına mı vurgu yapılıyor?

Yorum:
Cevabı ne olursa olsun Hz. İsa’nın soy kütüğü başka bir kayıttan buraya aktarılmış.
Zaten bu bölümün ilahi sözler olduğunu söylemek Hz. Âdem’den süregelen Peygamberler sıralamasındaki vahiy şekli ve İlahi düzene zıt düşüyor.
Çünkü bu tür bilgiler İlahi ahlak ve öğretiler kapsamı dışında kalıyor.
Sadece bu kişiler arasında örnek olabilecek olanlar ve örnek kıssalar anlatılır.
Bu ise İlahi işaretin hangi yönde olduğunu açıklayıcı özellik olarak yeterlidir.

Luka İncilindeki ifadelere göre Hz. İsa’nın soyu hakkındaki bilgilerin rivayetlere dayandığı anlaşılıyor.

Luka İncilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:
<< 23İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yusuf da Eli oğlu, >>

Yukarıda ki İncil bölümündeki << İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusufun oğlu olarak biliniyordu.>> ifadesi şu anlama geliyor.

“Bazı kişilerin bilgilerine ve rivayetlerine göre” “ insanlar arasında bilindiği şekli ile”

Cümlenin tamamına göre ise şu anlam çıkıyor.
İsa’nı soyu hakkındaki bilgiler şöyledir.
“İsa çevresinde şöyle tanınıyordu. İsa peygamberlik görevine başladığında 30 yaşlarındaydı.
Soy bilginleri ve halk arasında şöyle biliniyordu. Yusuf oğluydu, Yusuf’ta eli oğluydu.

Sonuç: Matta ve Luka incili arasındaki soy bilgisi isimler ve sayılar hakkındaki ihtilafa ve ifadelere bakılırsa Hz. İsa’nın soy bilgisi yazarlar tarafından bilgilendirilmek için kitaba dâhil edilmiş.
Ve yazarlar Hz. İsa’nın soyunu tespit ederlerken farklı kaynaklardan faydalanarak hazırlamışlar.
Öyle ise bu kitap İncil olarak değil yüksek bir ihtimal ile Hz. İsa’nın hayatını ve sözlerini içeren bir kitap olarak hazırlandı.
Çünkü şecere ancak önemli şahısların hayatının konu edildiği kitaplarda kullanılır.
Oysa ilahi kitaplar topluları aydınlatmak için gönderilir.
Bir insanın hayatını konu almaz. Böyle bir şey çok kısır ve dar kapsamlı olurdu.

Önemli bir husus:

Bu şecere bilgilerinin insan ürünü olduğunun diğer bir delili ise şudur.

Hz. İsa’nın babası yoktu.
Şayet bu ilahi bir vahiy ile belirtilmiş olsaydı, Hz. İsa’nın annesi tarafından soy bilgisi verilirdi.
Yusuf ise onun üvey babası idi.
Yusuf’un tarafından soy bilgisi Hz. İsa’nın soy bilgisi olarak kabul edilemez ve kullanılamaz.
Oysa İncillerde soy bilgisi bilinen geleneksel şekli ile oluşturulmuş. Çünkü soy bilgileri geleneksel olarak baba tarafından oluşturulur ve sıralanırdı.
Burada bir ayrıntı atlanarak babası olmadığı halde Hz. İsa’nın soy kütüğü geleneksel üvey babası üzerinden hazırlanmıştır.
Hz. İsa kimin oğludur?:

1.Luka İnciline göre Eli oğlu Yusuf’un oğludur.
2.Matta İnciline göre Yakup oğlu Yusuf’un oğludur.
Her iki İncil’e göre babası Yusuf’tur.

Ancak Yusuf Hz. İsa’nın öz babası değildi bu konu net olarak biliniyor,yine Hz. İsa’nın babasız doğduğu tüm kaynaklarca doğrulanan hakkında ihtilaf ya da tartışma olmayan bir konudur.
Açıkçası Yusuf Hz. İsa’nın babası değildir.
Öyle ise neden İncillerde Hz. İsa’nın soy bilgisi verilirken aşağıdaki bilgiler geçmiyor.
“babası yoktur”
Soy bilgisi verilirken soy bilgisi verilen kişiden başlanacaksa önce onun babasından başlanır. Baba bilgisi netleşmediğinde daha ileriye gidilemez. Hz. İsa’nın babasız doğması ilk defa karşılaşılan bir durumdu. Ve bu durum şecere bilginleri içinde yeni bir durumdu. Geleneksel soy bilgisinin dışında farklı bir tarz izlenmesi gerekecekti. Şayet babasının olmadığı eklenseydi, babasının neden olmadığı açıklanması gereken zorunluluktu. Bu açıklamada aşağıdaki gibi olabilirdi.
“babasız doğmuştur”
Bu bilgi verildikten sonra şayet illaki soy bilgisi oluşturmak gerekiyorsa soy bilgisi kimden başlamalıydı. Babası yoktur Annesi Meryem’dir; bilgisi verildikten sonra, aşağıdaki şekilde bir giriş yapılabilirdi.
“Meryem’in oğludur”
Gerçek olan budur Hz. İsa Hz. Meryem’in oğludur. Kuranda da bu şekilde Meryem oğlu İsa olarak geçiyor. Neden soy bilgisi Meryem oğluydu şeklinde başlatılıp babası olmayan bir kişinin soy bilgisi annesinden başlatılmadı. Luka İncilinde Hz. İsa’nın “Yusuf oğluydu” şeklinde tanındığından bahsediliyor.
Belki kurallar, gelenekler böyleydi, belki de böyle tanındığı için soy bilgisi bu şekilde oluşturuldu.
<< İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yusuf da Eli oğlu,>>Luka.3.23
Bu açıklamadan sonra sıralama daha önce bahsi geçtiği gibi devam ediyor.
“üvey babası Yusuf’tur”
Üvey babası tarafında verilen bir soy bilgisi hiçbir anlam taşımıyor.
Yanlış ve gerçek amaca hizmet etmeyen bir uygulamadır.
Bu durum Hz. İsa’nın kimin oğlu olduğunu havada asılı bırakıyor.
Bazı İncil bölümlerinde “Tanrı oğlu” olduğu vurgulanıyor. Bu durum ise konuyu daha da karıştırıyor.
Çünkü Luka İncilinde soy bilgisi verilirken sadece Hz. Âdem için “Tanrı oğluydu”
Deniliyor.
Bu durum şu şekilde belirtiliyor.
“Şit Âdemoğluydu.”
“Âdem Tanrı oğluydu.”
<<Enoş oğlu, Şit oğlu, Âdem oğlu, Tanrı Oğluydu.>>Luka.3.38

Soy bilgilerinin verildiği bölümler dışında İncillere göre Hz. İsa kimin oğludur:

İncillerde bazen Hz. İsa hakkında “İnsanoğlu” bazen de “Tanrı oğlu” geçer.

<< İnsanoğlu, Babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir.>>matta16:27

<<Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul'u, Baba'dan başka kimse tanımaz. Oğul'dan ve Oğul'un Baba'yı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da Baba'yı tanımaz.>> Matta.11.27

İnciller incelendiğinde Hz. İsa’nın kimin oğlu olduğu kafa karıştırıcı bir noktaya geliyorsa bu durum nasıl açıklanır.

Geldiğimiz bu son noktaya göre Hz. İsa:
Yusuf oğludur.
Meryem oğludur.
Babasızdır.
İnsanoğludur.
Âdem oğludur.
Tanrı oğludur.

Bu konu hakkında Hıristiyan âlemi arasında da farklı ve çelişkili inançlar ve yorumlara rastlıyoruz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de kiliseler, mezhepler, hiçbir kiliseye bağlı olmadığını söyleyenler, bazı yazar ve yorumcular arasıda farklı görüşler belirtilmektedir.

Net olarak söylenebilecek olan şudur.
Hz. İsa Meryem oğludur.

İncillerde ki birbirine çelişki olarak görünen bilgilerin ise kaynağı ise şunlar olabilir:
Farklı rivayet
Farklı yazar-araştırmacı,
Farklı yorum
Farklı tercüme
Farklı zamanlarda farklı eklentiler. Gibi etkenlerin bir araya toplanması ve İncil ayetlerine karışması.


Hz. İsa’nın soy bilgisinin hangi kaynaktan alındığına dair

Bu konu hakkına Hz. İsa’nın soy bilgisi hakkında Matta Luka İncilindeki başlık hakkındaki yorumlarda bazı sorular oluşturmuş ve bazı tespitlerde bulunmuştuk.

Bu başlıklardan anlaşıldığına göre. Hz. İsa’nın soy bilgisinin, bazı kayıtlardan ve insanlar arasında bilindiği şekli ile İncil’e alındığını tespit etmiştik

Luka İncilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:

<<23İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.

Yusuf da Eli oğlu, >>

Matta incilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:
Matta.1:1.2
<< 1-2İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. >>

Luka İncili 2. bölümde geçtiği üzere bu kaynağın saray kayıtları olduğu anlaşılıyor.

<<1O günlerde Sezar Avgustus tüm Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için ferman çıkardı.
2Bu ilk sayım, Kirinyus'un Suriye valiliği zamanında yapıldı.
3Herkes yazılmak için kendi kentine gitti.

4Böylece Yusuf da, Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra kentinden kalkıp Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti olan Beytlehem'e gitti.
5Orada, hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı.
6-7Onlar oradayken, Meryem'in doğum yapma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa kendilerine yer yoktu.>>(Luka.2:1..7 )

Yukarıdaki İncil bölümlerinden anlaşıldığına göre nüfus sayımı yapılacağı ve bu sayım için herkesin kendi kentine gitmesi gerektiği duyurulmuş.
Demek oluyor ki herkes nereliyse orada sayıma katılacaktır.
Bu arada Hz. Meryem hamiledir.
Ve Yusuf’la henüz nişanlıdır.
Hz. Meryem’le Yusuf birlikte Beytlehem’e giderler.
Hz. İsa burada doğar.
Ve Roma İmparatorluğuna bağlı Valilik tarafından Beytlehem’de Hz. İsa nüfus kayıtlarına “Yusuf oğlu “olarak geçer.


Hz. İsa’nın doğduğu sıralarda yapılan nüfus sayımı hakkında:

Bir önceki bölümde Hz. İsa’nın doğduğu sıralarda tüm Roma İmparatorluğu genelinde bir nüfus sayımı yapıldığını işlemiştik.

Bu konu Matta İncilinin 2.bölümünde genişçe işlenmiş.

Kral Hrodes daha bebekken bile Hz. İsa’yı tehdit olarak görmüş:

<< 1-2İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik.
3Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu.

4Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu.

5«Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında
Yorumlar, tespitler:
Yukarıdaki bölümlerden anlaşıldığına göre Kral Hrodes Yahudilerin kralı oalacak bir çocuk doğduğunu duyunca rahatsız oluyor.
Ve toplantı yapıyor.
Yahudilerin kıralı olacağı söylenen bu çocuğun nerede doğacağı ve nerede olduğu hakkındaki soruşturma sonrasında yerini öğreniyor.

Kral Hrodes Hz. İsa’yı arattırıyor:

<<7Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.

8«Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip O'na tapınayım
9Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu.

10Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular.

11Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.

12Sonra Hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından, ülkelerine başka yoldan döndüler.>> (Matta.1:7..12)

Yorumlar, tespitler:

Kral Hrodes’in görevlendirdiği kişiler, Hz. İsa’yı bulmuşlar.
Bazı hediyeler bırakmışlar.
Rüyalarında Hz. İsa hakkında Kral Hrodes’e bilgi vermemeleri hakkında uyarılmışlar.
İzlerini belli etmemek için başka yolardan geri dönmüşler.

Yusuf rüyasında melek tarafından Kral Hrodes’in öldürme planına karşı uyarılıyor:

13Yıldızbilimciler yola çıktıktan sonra Rab'bin bir meleği Yusuf'a rüyada göründü. Ona, «Kalk!
14Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı.

15Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı….>> (Matta.1:13..15)

Yorumlar, tespitler:

Bir melek rüyasında Yusuf’u uyarıyor.
Kral Hrodes’in öldürme planına karşı önlem olarak Yusuf, Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın Mısır’a gitmesi sağlanıyor.
Kral Hrodes’in öldürme planı boşa çıkartılıyor.

Sonuç:

Hz. İsa’nın doğumu ile eş zamanlı olarak nüfus sayımı yapılması,
Akabinde Hz. İsa’nın aranması,
Öldürme planları,
Gibi olaylar bir konuyu açığa çıkarıyor.
Belki daha önceleri de belli aralıklarla nüfus sayımı yapılıyordu.
Ancak Hz. İsa’nın doğumu sırasında sayım yapılması bunun sıra dışı olarak yapıldığını ya da sayımın öne alındığını düşündürür.
Çünkü doğan bir çocuğun Yahudilerin Kralı olacağının Krallık tarafından duyulduktan sonra Yahudilerin ise etnik bir topluluk olmasının da etkisi ile Krallık bu çocuğun kimliğini tespit için bazı çalışmalar yapmış olabilir.
Nüfus sayımı,
Yeni doğan çocukların tespiti.
Kâhin ve bilge kişilerin araştırma ve tespitlerine ve görüşlerine de başvurmak gibi. (bu sıkça başvurulan alışıla gelmiş bir uygulamaydı)

Nüfus sayımının Hz. İsa’nın doğduğu zamanda yapılması, Hz. İsa’nın “Yusuf oğlu” olarak saray kayıtlarınageçmiş olabileceğini gösterir.
Öyle İse Hz. İsa’nın o zaman Aramice bilinen İsmi ile nüfus kayıtlarına geçmiş olabilir.
Tabiî ki nüfus kayıtlarına çocuklarda dâhil ediliyorduysa.
Ama olayların gelişimine bakıldığında daha önceleri çocuklar kayıt altına alınmıyorlarsa bile bu olaylar zincirinde çocuklarında kaydedilmiş olması çok yüksek bir ihtimaldir.

Bu son durum karşısında Hz. İsa’nın soy bilgilerinin kaynağı:
Toplum içerisinde tanınma şekli,
Ve saray ya da benzeri kayıtlar incelenerek bir araştırma sonucu olarak İncillere dâhil edilmiş görünüyor.
Bu da doğal olarak bu bölümlerin İncil ayetleri olmadığının ve yazarlar tarafından sonradan dâhil edildiğinin kanıtıdır.


Hz. İsa’nın soy bilgileri İncil ayetlerimidir?

Daha önceki bölümlerde farklı açılardan bu bölümlerin İncil ayetleri (ilahi kelam)olmadığını yazarların kendi araştırma bilgileri olduğunu görmüştük.

Konu hakkında Luka İncilinden bir bölüm:

Luka İncili1. Bölüm
<<1-3Sayın Teofilos,
Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişmiştir. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize iletmişlerdir. Ben de tüm bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm
4Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. >>(Luka.1:1,2,3,4)

Tespitler:
1.Bu yazıların sahibi yazdıklarını “Teofilos” adında birisine yazmış. Bunun bir mektup olduğu anlaşılıyor.
2.Yazanın kim olduğu belli değil kendisini tanıtmamış.
3.Yazar birçok kişinin hazırlamış olduğu tarihçelerden bahsediyor ve mektubu bu çerçevede oluşturuyor.
4.Yazar yazdıklarının görgü tanığı olmadığını ve bazı rivayetler ve araştırmaların sonucu olarak hazırlayıp “Teofilos” adında birisine bilgilendirici mektup olarak yazdığını ifade ediyor.
5.Yazarın genel amacı çok konuşulan bir konu hakkında birçok tarihçe-kitap arasında kendi araştırma ve bilgilerini aktarmaktır.
6.Yazar kendisinin anlattığı konuların, görgü tanığı ve İncil’in hizmetkârı olduğunu ifade ettiği kişilerin rivayetlerine dayandırıyor ve güvenilir bilgiler olduğunu ima ediyor.

Bu açıklamaya göre Luka İncili Kutsal Kitap ya da İlahi kelam değildir.
Aslında yazarı belli olmayan bir kişinin bir başkasına yazdığı bilgilendirici bir mektuptan ibarettir.
Öyle ise (Konumuz sadece İncillerde geçen soy bilgileri olduğu için ) Luka İncilinde geçen soy bilgilerinin “İlahi kelam” ve “İncil ayetleri” olmadığı tartışmasız olarak netleşiyor.

Sonuç:
Luka incili yazarın bir mektubudur.
Hz. İsa’nın soy bilgileri yazarın araştırmalarına dayanır.(bu araştırmaların bir kaynağının da Tevrat olabileceği Hz. Âdem’den Hz. İbrahim’e kadar verilen soy bilgisinden anlaşılıyor. Bahsi geçen kısmın Tevrat’tan alındığı çok yüksek bir ihtimal olarak görünüyor.)


aLinti..Matta incili:

1.İbrahim
2.İshak
3.Yakup
4.Yahuda
5.Peres
6.Hesron
7.Ram
8.Aminabad
9.Nanşon
10.Salmon
11.Boaz
12.Obed
13.İşay
14.(Davut)
15.Süleyman
16.Rehavam
17.Ağabeyya
18.Asa
29.Yehoşafat
20.Yoram
21.Uziya
22.Yotam
23.Ahaz
24.Hizkiya
25.Manaşe
26.Amon
27.Yaşiya
28.Yekonya
29.Şaltiyel
30.Zerubabel
31.Ağabeyhud
32.Elyakim
33.Azor
34.Sadok
35.Ahim
36.Elihud
37.Elazar
38.Matan
39Yakup
40.Yusuf
41.İsa


Luka incilinde Hz. Davud'dan sonra isimler değişiyor.


Luka incili:

1. İbrahim
2. İshak
3. Yakup
4. Yahuda
5 .Peres
6. Hesron
7. Ram
8. Aminadab
9 . Nanşon
10. Salmon
11. Boaz
12. Obed
13. İşay
14.(Davut)
15. Natan
16.Matata
17. Menna
18. Mala
19. Elyakim
20. Yonam
21. Yusuf
22. Yahuda
23. Şimon
24. Levi
25. Matat
26. Yori
27. Eliyezer
28. Yeşu
29. Er
30. Elmadam
31. Kosam
32. Addi
33. Malki
34. Neri
35. Şaltiyel
36. Zerubabel
37 Reşa
38 Yohanan
39. Yoda
40. Yoseh
41. Şimi
42. Matitya
43. Mahat
44. Nagay
45. Hesli
46. Nahum
47. Amos
48. Matitya
49. Yusuf
50. Yanay
51. Malki
52. Levi
53. Matat
54. Eli
55. Yusuf
56. İsaLuka incilinde Matta incilinden farklı olarak Hz. İbrahim’e kadar olan soyağacı da sıralanmaktadır.
1. Tanrı
2. Adem

3. Şit

4. Enoş
5. Kenan
6. Mahalalel
7. Yaret
8. Hanok
9. Metuşelah
10.Lamek
11.Nuh

12.Sam
13.Arfaktaş
14.Kenan
15.Şalah
16.Eber
17.Pelek
18.Reyu
19.Seruk
20.Nahor
21.Terah
22.İbrahim
Ek sayfa:

Tevrat’ta geçen Hz. İbrahim’in Hz. Âdem’e kadar soyu:


Bu soy ağacı iki kısım olarak belirtilmiş.
1.Hz. Âdem’den Hz. Nuh’a kadar olan kısım ki bu kısım ”âdemin soyu” olarak adlandırılmış(1)

Tekvin.11/5
Âdem soyunun öyküsü:…

2.Hz. Nuh tan sonra Hz. İbrahim’e kadar olan kısım ki bu kısım Hz. Nuh’un oğlu Sam’dan başlar ve “samın soyunun öyküsü “olarak geçer. (2)

Tekvin.11/10
Sam'ın soyunun öyküsü:…

Hz. İbrahim'in soyağacı:

1. Âdem
2. Şit

3. Eroş
4. Kenan
5. Mahalalel
6. Yeret
7. Hanok
8. Metuşelah
9. Lamek
10.Nuh

11.Sam
12.Arpakşat
13.Şelah
14.Ever
15.Pelek
16.Reu
17.Seruk
18.Nahor
19.Terah
20.İbrahim


(1)Tekvin 5. bölüm
(2)Tekvin 11. bölüm
Tespitler:

1. Hz. İsa’nın soyu İncillerde sadece Matta (1. Bölüm) ve Luka (3. Bölüm)incilinde geçer.
2. Matta İncilinde Hz İsa’nın soyu Hz. İbrahim’den itibaren verilir.
3. Matta ve Luka İncillerinin her ikisinde de Hz. Davut’a kadar aynı sayıda ve aynı kişilerin isimleri geçer.
4. Hz. Davut’tan sonra isimler ve sayılar farklılaşır.
5. Matta İncilinde Hz. Davut’tan sonra Hz. İsa’da dâhil 27 isim geçer.
6. Luka İncilinde Hz. Davut’tan sonra Hz. İsa’da dâhil 42 isim geçer.
7. Matta İncilide Luka İncilide Hz. İsa’nın soyunu üvey babası “Yusuf’a “bağlar.
8. Luka incili Hz. İsa’nın soyunun Matta incilinden farklı olarak Hz. İbrahim’den önceki kısmını da verir.
9. Luka İncilinde Hz. İsa’nın Âdem’den Hz. İbrahim’e kadar geçen isimler 21 kişidir.Oysa Tevrat’ta 20 kişi geçer.Fazlalık isim Hz. Nuh’tan sonra ki sıralarda geçen sayıyı 21 ‘e çıkaran “Kenan” dır.
10. Luka incili Hz. İsa’nın soyunu “Tanrı ve Tanrı oğlu Âdem “olarak başlatır.
11.Matta İnciline göre Hz. İsa, İbrahim ve Davut oğludur.
12.Matta incilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:
1-2İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. (1)
13.Luka İnciline göre Hz. İsa Yusuf ve Eli oğludur.
14.Luka İncilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:
23İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yusuf da Eli oğlu, (2)
15.Tevrat’a göre insanların ilki ve babası Hz. Adem’dir.
Tevrat’ta Hz. Âdem’in soyu hakkında giriş başlığı:
1Adem soyunun öyküsü: Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı.
2Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara "İnsan" adını verdi.(3)
(1)Matta 1:1,2
(2)Luka 3.23
(3)Tekvin 5:1,2


Soyağacı ve şecere nedir?
Şecerenin lügatte anlamı:

Şecere şecer
kelimesinden gelir.
Şecer: Arapça isim olup ağaç demektir. Çoğulu eşcar’dır.
Şecere: Arapça isim olup, küçük ağaç, bir tek ağaç demektir. Çoğulu şecerat’tır.
Şecere-i hayat: Hayat ağacı, soyağacı, soy kütüğü bir ailenin soyunu gösteren cetvel, şema demektir. Eşanlamlı olarak silsilename de denir.

Aslı şecere-i hayat olmasına rağmen günümüzde sadece kısa olarak şecere olarak kullanılıyor.
Şecere ağaç demektir. Aslında neseb şeceresi demek lâzım, ama kısaca şecere deniyor. Şecerename de denir. Soyağacı bunun yeni Türkçesidir. Aile soyuna mensup kimselerin adları ağaç şeklinde gösterildiği için bu adı almıştır. Aslında her nesil bir öncekinin dalı, meyvesi sayılıyor. Bu bakımdan ağaç güzel bir benzetmedir.

Soy kütüğü kayıtları çok eski tarihlerden beri devam eden bir gelenektir.
Ahmet Cemil Akıncı peygamberler tarihi(1985) adlı eserinde Hz. Muhammed’in soy kütüğünden bahsederken şöyle der:

<<O zamanın hemen hemen her kabilesinde soy bilginleri vardı.
Bunlar canlı tarihtiler.
Olayları ve tarihleri günü gününe ezberlerlerdi.>>(8.cilt. Sayfa.66)

Yahudilerde üstün ırk inancından olsa gerek, bu konuda çok ısrarcıdırlar.
Günümüzde bile Türkiye de yaşayan Yahudiler. Osmanlının hangi tarihlerde kendilerini kabul ettiğini ve hangi ülkelerden ne şartlarda geldiklerini bilirler.

Özellikle soyları ve ataları ile övünmek gibi kendilerine üstünlük, seçkinlik payı çıkarmak isteyenler soylarında önemli kişiler varsa bunu gündeme getirirler.
Bu durum belki haklı bir sebebe dayanabilir ancak başka şeylerde olduğu gibi bu konuda da abartılı davranmak pek hoş değildir.
Hele ki kötü tabiatlı birisinin kendi soyu ile övünmesinin ona hiçbir getirisi olamayacağı gibi, gayri ahlaki bir duruş sayılır.
Bazıları ise zenginler, asiller, bilginler, krallar vb. soyundan geldikleriyle övünür durur ve başkalarından kendilerini üstün addederler.

Bu durum Müslüman toplumda pek hoş karşılanmaz.
Beklide bununda etkisi ile Müslümanlar soyağaçlarına pek ilgi göstermezler.

Hz. İsa’nın soyağacının İncillerde yer alması:

İncillerde Hz. İsa’nın soyu ile ilgili bölümlerde ki başlıklar konu hakkında bir fikir veriyor.

Matta İncilindeki ifadeye göre Hz. İsa’nın soyu hakkındaki bilgilerin başka Kayıtlardan alındığı anlaşılıyor.

Matta incilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:
Matta.1:1.2
<< 1-2İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. >>

Yukarıdaki İncil bölümünde belirtildiği üzere Hz. İsa’nın Hz. Davut ve H.z. İbrahim gibi sayılan ve seçkin kişilerin soyundan geldiğine vurgu yapılmaktadır.

Ve cümle <<kayıt şöyledir>>diye bitiyor.
Bu cümle beraberinde şu soruları getiriyor.
1.Hangi kayıt?
2.Bu kayıttan başka bir kayıt vardı da buraya oradan mı aktarıldı?
3.Başka bir kayıttan alındığına mı vurgu yapılıyor?

Yorum:
Cevabı ne olursa olsun Hz. İsa’nın soy kütüğü başka bir kayıttan buraya aktarılmış.
Zaten bu bölümün ilahi sözler olduğunu söylemek Hz. Âdem’den süregelen Peygamberler sıralamasındaki vahiy şekli ve İlahi düzene zıt düşüyor.
Çünkü bu tür bilgiler İlahi ahlak ve öğretiler kapsamı dışında kalıyor.
Sadece bu kişiler arasında örnek olabilecek olanlar ve örnek kıssalar anlatılır.
Bu ise İlahi işaretin hangi yönde olduğunu açıklayıcı özellik olarak yeterlidir.

Luka İncilindeki ifadelere göre Hz. İsa’nın soyu hakkındaki bilgilerin rivayetlere dayandığı anlaşılıyor.

Luka İncilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:
<< 23İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yusuf da Eli oğlu, >>

Yukarıda ki İncil bölümündeki << İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusufun oğlu olarak biliniyordu.>> ifadesi şu anlama geliyor.

“Bazı kişilerin bilgilerine ve rivayetlerine göre” “ insanlar arasında bilindiği şekli ile”

Cümlenin tamamına göre ise şu anlam çıkıyor.
İsa’nı soyu hakkındaki bilgiler şöyledir.
“İsa çevresinde şöyle tanınıyordu. İsa peygamberlik görevine başladığında 30 yaşlarındaydı.
Soy bilginleri ve halk arasında şöyle biliniyordu. Yusuf oğluydu, Yusuf’ta eli oğluydu.

Sonuç: Matta ve Luka incili arasındaki soy bilgisi isimler ve sayılar hakkındaki ihtilafa ve ifadelere bakılırsa Hz. İsa’nın soy bilgisi yazarlar tarafından bilgilendirilmek için kitaba dâhil edilmiş.
Ve yazarlar Hz. İsa’nın soyunu tespit ederlerken farklı kaynaklardan faydalanarak hazırlamışlar.
Öyle ise bu kitap İncil olarak değil yüksek bir ihtimal ile Hz. İsa’nın hayatını ve sözlerini içeren bir kitap olarak hazırlandı.
Çünkü şecere ancak önemli şahısların hayatının konu edildiği kitaplarda kullanılır.
Oysa ilahi kitaplar topluları aydınlatmak için gönderilir.
Bir insanın hayatını konu almaz. Böyle bir şey çok kısır ve dar kapsamlı olurdu.

Önemli bir husus:

Bu şecere bilgilerinin insan ürünü olduğunun diğer bir delili ise şudur.

Hz. İsa’nın babası yoktu.
Şayet bu ilahi bir vahiy ile belirtilmiş olsaydı, Hz. İsa’nın annesi tarafından soy bilgisi verilirdi.
Yusuf ise onun üvey babası idi.
Yusuf’un tarafından soy bilgisi Hz. İsa’nın soy bilgisi olarak kabul edilemez ve kullanılamaz.
Oysa İncillerde soy bilgisi bilinen geleneksel şekli ile oluşturulmuş. Çünkü soy bilgileri geleneksel olarak baba tarafından oluşturulur ve sıralanırdı.
Burada bir ayrıntı atlanarak babası olmadığı halde Hz. İsa’nın soy kütüğü geleneksel üvey babası üzerinden hazırlanmıştır.
Hz. İsa kimin oğludur?:

1.Luka İnciline göre Eli oğlu Yusuf’un oğludur.
2.Matta İnciline göre Yakup oğlu Yusuf’un oğludur.
Her iki İncil’e göre babası Yusuf’tur.

Ancak Yusuf Hz. İsa’nın öz babası değildi bu konu net olarak biliniyor,yine Hz. İsa’nın babasız doğduğu tüm kaynaklarca doğrulanan hakkında ihtilaf ya da tartışma olmayan bir konudur.
Açıkçası Yusuf Hz. İsa’nın babası değildir.
Öyle ise neden İncillerde Hz. İsa’nın soy bilgisi verilirken aşağıdaki bilgiler geçmiyor.
“babası yoktur”
Soy bilgisi verilirken soy bilgisi verilen kişiden başlanacaksa önce onun babasından başlanır. Baba bilgisi netleşmediğinde daha ileriye gidilemez. Hz. İsa’nın babasız doğması ilk defa karşılaşılan bir durumdu. Ve bu durum şecere bilginleri içinde yeni bir durumdu. Geleneksel soy bilgisinin dışında farklı bir tarz izlenmesi gerekecekti. Şayet babasının olmadığı eklenseydi, babasının neden olmadığı açıklanması gereken zorunluluktu. Bu açıklamada aşağıdaki gibi olabilirdi.
“babasız doğmuştur”
Bu bilgi verildikten sonra şayet illaki soy bilgisi oluşturmak gerekiyorsa soy bilgisi kimden başlamalıydı. Babası yoktur Annesi Meryem’dir; bilgisi verildikten sonra, aşağıdaki şekilde bir giriş yapılabilirdi.
“Meryem’in oğludur”
Gerçek olan budur Hz. İsa Hz. Meryem’in oğludur. Kuranda da bu şekilde Meryem oğlu İsa olarak geçiyor. Neden soy bilgisi Meryem oğluydu şeklinde başlatılıp babası olmayan bir kişinin soy bilgisi annesinden başlatılmadı. Luka İncilinde Hz. İsa’nın “Yusuf oğluydu” şeklinde tanındığından bahsediliyor.
Belki kurallar, gelenekler böyleydi, belki de böyle tanındığı için soy bilgisi bu şekilde oluşturuldu.
<< İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yusuf da Eli oğlu,>>Luka.3.23
Bu açıklamadan sonra sıralama daha önce bahsi geçtiği gibi devam ediyor.
“üvey babası Yusuf’tur”
Üvey babası tarafında verilen bir soy bilgisi hiçbir anlam taşımıyor.
Yanlış ve gerçek amaca hizmet etmeyen bir uygulamadır.
Bu durum Hz. İsa’nın kimin oğlu olduğunu havada asılı bırakıyor.
Bazı İncil bölümlerinde “Tanrı oğlu” olduğu vurgulanıyor. Bu durum ise konuyu daha da karıştırıyor.
Çünkü Luka İncilinde soy bilgisi verilirken sadece Hz. Âdem için “Tanrı oğluydu”
Deniliyor.
Bu durum şu şekilde belirtiliyor.
“Şit Âdemoğluydu.”
“Âdem Tanrı oğluydu.”
<<Enoş oğlu, Şit oğlu, Âdem oğlu, Tanrı Oğluydu.>>Luka.3.38

Soy bilgilerinin verildiği bölümler dışında İncillere göre Hz. İsa kimin oğludur:

İncillerde bazen Hz. İsa hakkında “İnsanoğlu” bazen de “Tanrı oğlu” geçer.

<< İnsanoğlu, Babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir.>>matta16:27

<<Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul'u, Baba'dan başka kimse tanımaz. Oğul'dan ve Oğul'un Baba'yı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da Baba'yı tanımaz.>> Matta.11.27

İnciller incelendiğinde Hz. İsa’nın kimin oğlu olduğu kafa karıştırıcı bir noktaya geliyorsa bu durum nasıl açıklanır.

Geldiğimiz bu son noktaya göre Hz. İsa:
Yusuf oğludur.
Meryem oğludur.
Babasızdır.
İnsanoğludur.
Âdem oğludur.
Tanrı oğludur.

Bu konu hakkında Hıristiyan âlemi arasında da farklı ve çelişkili inançlar ve yorumlara rastlıyoruz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de kiliseler, mezhepler, hiçbir kiliseye bağlı olmadığını söyleyenler, bazı yazar ve yorumcular arasıda farklı görüşler belirtilmektedir.

Net olarak söylenebilecek olan şudur.
Hz. İsa Meryem oğludur.

İncillerde ki birbirine çelişki olarak görünen bilgilerin ise kaynağı ise şunlar olabilir:
Farklı rivayet
Farklı yazar-araştırmacı,
Farklı yorum
Farklı tercüme
Farklı zamanlarda farklı eklentiler. Gibi etkenlerin bir araya toplanması ve İncil ayetlerine karışması.


Hz. İsa’nın soy bilgisinin hangi kaynaktan alındığına dair

Bu konu hakkına Hz. İsa’nın soy bilgisi hakkında Matta Luka İncilindeki başlık hakkındaki yorumlarda bazı sorular oluşturmuş ve bazı tespitlerde bulunmuştuk.

Bu başlıklardan anlaşıldığına göre. Hz. İsa’nın soy bilgisinin, bazı kayıtlardan ve insanlar arasında bilindiği şekli ile İncil’e alındığını tespit etmiştik

Luka İncilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:

<<23İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.

Yusuf da Eli oğlu, >>

Matta incilinde Hz. İsa’nın soyu hakkında giriş başlığı:
Matta.1:1.2
<< 1-2İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. >>

Luka İncili 2. bölümde geçtiği üzere bu kaynağın saray kayıtları olduğu anlaşılıyor.

<<1O günlerde Sezar Avgustus tüm Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için ferman çıkardı.
2Bu ilk sayım, Kirinyus'un Suriye valiliği zamanında yapıldı.
3Herkes yazılmak için kendi kentine gitti.

4Böylece Yusuf da, Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra kentinden kalkıp Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti olan Beytlehem'e gitti.
5Orada, hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı.
6-7Onlar oradayken, Meryem'in doğum yapma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa kendilerine yer yoktu.>>(Luka.2:1..7 )

Yukarıdaki İncil bölümlerinden anlaşıldığına göre nüfus sayımı yapılacağı ve bu sayım için herkesin kendi kentine gitmesi gerektiği duyurulmuş.
Demek oluyor ki herkes nereliyse orada sayıma katılacaktır.
Bu arada Hz. Meryem hamiledir.
Ve Yusuf’la henüz nişanlıdır.
Hz. Meryem’le Yusuf birlikte Beytlehem’e giderler.
Hz. İsa burada doğar.
Ve Roma İmparatorluğuna bağlı Valilik tarafından Beytlehem’de Hz. İsa nüfus kayıtlarına “Yusuf oğlu “olarak geçer.


Hz. İsa’nın doğduğu sıralarda yapılan nüfus sayımı hakkında:

Bir önceki bölümde Hz. İsa’nın doğduğu sıralarda tüm Roma İmparatorluğu genelinde bir nüfus sayımı yapıldığını işlemiştik.

Bu konu Matta İncilinin 2.bölümünde genişçe işlenmiş.

Kral Hrodes daha bebekken bile Hz. İsa’yı tehdit olarak görmüş:

<< 1-2İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik.
3Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu.

4Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu.

5«Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında
Yorumlar, tespitler:
Yukarıdaki bölümlerden anlaşıldığına göre Kral Hrodes Yahudilerin kralı oalacak bir çocuk doğduğunu duyunca rahatsız oluyor.
Ve toplantı yapıyor.
Yahudilerin kıralı olacağı söylenen bu çocuğun nerede doğacağı ve nerede olduğu hakkındaki soruşturma sonrasında yerini öğreniyor.

Kral Hrodes Hz. İsa’yı arattırıyor:

<<7Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.

8«Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip O'na tapınayım
9Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu.

10Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular.

11Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular.

12Sonra Hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından, ülkelerine başka yoldan döndüler.>> (Matta.1:7..12)

Yorumlar, tespitler:

Kral Hrodes’in görevlendirdiği kişiler, Hz. İsa’yı bulmuşlar.
Bazı hediyeler bırakmışlar.
Rüyalarında Hz. İsa hakkında Kral Hrodes’e bilgi vermemeleri hakkında uyarılmışlar.
İzlerini belli etmemek için başka yolardan geri dönmüşler.

Yusuf rüyasında melek tarafından Kral Hrodes’in öldürme planına karşı uyarılıyor:

13Yıldızbilimciler yola çıktıktan sonra Rab'bin bir meleği Yusuf'a rüyada göründü. Ona, «Kalk!
14Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı.

15Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı….>> (Matta.1:13..15)

Yorumlar, tespitler:

Bir melek rüyasında Yusuf’u uyarıyor.
Kral Hrodes’in öldürme planına karşı önlem olarak Yusuf, Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın Mısır’a gitmesi sağlanıyor.
Kral Hrodes’in öldürme planı boşa çıkartılıyor.

Sonuç:

Hz. İsa’nın doğumu ile eş zamanlı olarak nüfus sayımı yapılması,
Akabinde Hz. İsa’nın aranması,
Öldürme planları,
Gibi olaylar bir konuyu açığa çıkarıyor.
Belki daha önceleri de belli aralıklarla nüfus sayımı yapılıyordu.
Ancak Hz. İsa’nın doğumu sırasında sayım yapılması bunun sıra dışı olarak yapıldığını ya da sayımın öne alındığını düşündürür.
Çünkü doğan bir çocuğun Yahudilerin Kralı olacağının Krallık tarafından duyulduktan sonra Yahudilerin ise etnik bir topluluk olmasının da etkisi ile Krallık bu çocuğun kimliğini tespit için bazı çalışmalar yapmış olabilir.
Nüfus sayımı,
Yeni doğan çocukların tespiti.
Kâhin ve bilge kişilerin araştırma ve tespitlerine ve görüşlerine de başvurmak gibi. (bu sıkça başvurulan alışıla gelmiş bir uygulamaydı)

Nüfus sayımının Hz. İsa’nın doğduğu zamanda yapılması, Hz. İsa’nın “Yusuf oğlu” olarak saray kayıtlarınageçmiş olabileceğini gösterir.
Öyle İse Hz. İsa’nın o zaman Aramice bilinen İsmi ile nüfus kayıtlarına geçmiş olabilir.
Tabiî ki nüfus kayıtlarına çocuklarda dâhil ediliyorduysa.
Ama olayların gelişimine bakıldığında daha önceleri çocuklar kayıt altına alınmıyorlarsa bile bu olaylar zincirinde çocuklarında kaydedilmiş olması çok yüksek bir ihtimaldir.

Bu son durum karşısında Hz. İsa’nın soy bilgilerinin kaynağı:
Toplum içerisinde tanınma şekli,
Ve saray ya da benzeri kayıtlar incelenerek bir araştırma sonucu olarak İncillere dâhil edilmiş görünüyor.
Bu da doğal olarak bu bölümlerin İncil ayetleri olmadığının ve yazarlar tarafından sonradan dâhil edildiğinin kanıtıdır.


Hz. İsa’nın soy bilgileri İncil ayetlerimidir?

Daha önceki bölümlerde farklı açılardan bu bölümlerin İncil ayetleri (ilahi kelam)olmadığını yazarların kendi araştırma bilgileri olduğunu görmüştük.

Konu hakkında Luka İncilinden bir bölüm:

Luka İncili1. Bölüm
<<1-3Sayın Teofilos,
Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişmiştir. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize iletmişlerdir. Ben de tüm bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm
4Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. >>(Luka.1:1,2,3,4)

Tespitler:
1.Bu yazıların sahibi yazdıklarını “Teofilos” adında birisine yazmış. Bunun bir mektup olduğu anlaşılıyor.
2.Yazanın kim olduğu belli değil kendisini tanıtmamış.
3.Yazar birçok kişinin hazırlamış olduğu tarihçelerden bahsediyor ve mektubu bu çerçevede oluşturuyor.
4.Yazar yazdıklarının görgü tanığı olmadığını ve bazı rivayetler ve araştırmaların sonucu olarak hazırlayıp “Teofilos” adında birisine bilgilendirici mektup olarak yazdığını ifade ediyor.
5.Yazarın genel amacı çok konuşulan bir konu hakkında birçok tarihçe-kitap arasında kendi araştırma ve bilgilerini aktarmaktır.
6.Yazar kendisinin anlattığı konuların, görgü tanığı ve İncil’in hizmetkârı olduğunu ifade ettiği kişilerin rivayetlerine dayandırıyor ve güvenilir bilgiler olduğunu ima ediyor.

Bu açıklamaya göre Luka İncili Kutsal Kitap ya da İlahi kelam değildir.
Aslında yazarı belli olmayan bir kişinin bir başkasına yazdığı bilgilendirici bir mektuptan ibarettir.
Öyle ise (Konumuz sadece İncillerde geçen soy bilgileri olduğu için ) Luka İncilinde geçen soy bilgilerinin “İlahi kelam” ve “İncil ayetleri” olmadığı tartışmasız olarak netleşiyor.

Sonuç:
Luka incili yazarın bir mektubudur.
Hz. İsa’nın soy bilgileri yazarın araştırmalarına dayanır.(bu araştırmaların bir kaynağının da Tevrat olabileceği Hz. Âdem’den Hz. İbrahim’e kadar verilen soy bilgisinden anlaşılıyor. Bahsi geçen kısmın Tevrat’tan alındığı çok yüksek bir ihtimal olarak görünüyor.)


aLinti..__________________
#MustafaKemaLAtatürkTorunuyum..ღ ❦
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
hz, incilinde, luka, matta, soyu, ve, İsanın

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Peygamberlerin Soyu Lcia Peygamberler Tarihi 0 16 Mart 2015 17:20
Matta (Havari) Metin Hristiyanlık 2 07 Ocak 2013 15:05
Luka İncili InTheDarK Hristiyanlık 0 07 Haziran 2012 23:27
Leda'nın Soyu Liaaa Felsefe 0 05 Mayıs 2012 19:18
Barnabas incilinde hz. Isanin çarmih hadisesi Spammer Hristiyanlık 0 08 Temmuz 2009 23:48