IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 10 Mart 2016, 19:10   #1
Çevrimiçi
İSLAM İNANÇ ESASLARI


aşk sohbet odaları


İslam İnanç Esasları 2012 Çıkmış Sorular ve Cevapları

İSLAM İNANÇ ESASLARI


1- Dinin toplum içinde çok tekrarından dolayı kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

a- Borç
b- Kural
c- Örf
d- Hüküm
e- Karşılık

2- Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde inanç adına uyulması istenen hususlardan biridir?

a- Bütün hayatı Allah yoluna vakfetmemek
b- Her şeyi Allahtan istememek
c- Allaha bağlanıp güvenmemek
d- Allahtan başka hiçbir varlığa mabut olarak yönelmemek
e- Allaha ulaştıran yolda yürümemek

3- İmanın amelle ilişkisi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

a- Kafir olmak
b- Mümin olmak
c- Muttaki olmak
d- Sevap kazanmak
e- Ahlaklı olmak

4- Kur’anda müminlerin inanç coşkusunu imanın arttığına delil kabul etmeyen görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

a- Şia
b- Maturidiyye
c- Selefiye
d- Mutezile
e- Zeydiyye

5- İslam kelimesinin bilginler tarafından yapılan kök araştırmasında kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

a- Allaha ulaştıran yolda yürüme
b- İradeli bir barış ortamına girme ve boyun eğiş
c- Bütün hayatı Allaha havale etme
d- Allaha bağlanıp güvenme
e- İradesiz teslimiyet

6- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın tarifi içinde yer alır?

a- İslam adına yapılan ticaret
b- Modern dünyanın İslam etiği
c- Modern dünyanın İslam kritiği
d- Moda ve sanatsal etkinlikler
e- İslamın tarih içinde yaptığı yolculuk

7- İnanç esaslarının en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a- Zamanla hiçbir değişiklik göstermemesi
b- Her millete şartlarına uygun inanç esası uygulanması
c- Herkese içinden geldiği gibi inanmanın serbest olması
d- Zamanın şartlarına göre değişmesi
e- Bazı esasların zaman içinde terk edilmesi

8- Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden birisi değildir?

a- açık ve sade olması
b- zorlamayla kabul edilmesi
c- parçalanmaması
d- samimiyetle benimsenmesi
e- isteğe dayanması

9- Evrenin yaratılmış olduğunu ve her yaratılmışın bir yaratıcıya ihtiyaç duyduğunu ispatlamayı amaçlayan delil aşağıdakilerden hangisidir?

a- ahlak delili
b- dini tecrübe delili
c- imkan delili
d- hudus delili
e- gaye ve nizam delili

10- Allaha ortak koşmak, yani O’nun eşi ve benzeri olduğunu iddia etmeye ne ad verilir?

a- küfür
b- ateizm
c- nifak
d- şirk
e- inkar

11- Allahın güzel isimlerini açıklayan ve bazı hadislerde doksan dokuz olduğu belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a- tevhid
b- iman
c- esma-ı Hüsna
d- subuti sıfatlar
e- selbi sıfatlar

12- Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından biri değildir?

a- ilim
b- kıyam bi nefsihi
c- basir
d- irade
e- kudret

13- Allah’ı tanımamıza yarayan anlam veya kavramlara ne ad verilir?

a- Allahın isim ve sıfatları
b- İman esasları
c- Allahın melekleri
d- İbadetler
e- Ahlak ilkeleri

14- Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?

a- İnsanların yaptıklarını kaydetmek
b- Allah’ı hamd ile yüceltmek
c- Müminleri iyi işlere yöneltmek
d- Tüm insanlara vahyi tebliğ etmek
e- Peygambere salat ve selam getirmek

15- Kabirde insanları sorgulamakla görevli melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

a- hafaza ve kiramen katibin melekleri
b- harut ve marut melekleri
c- münker ve nekir melekleri
d- cennet ve cehennem melekleri
e- israfil ve Cebrail

16- İnsanları gözetleyen ve onların iyi veya kötü fiillerini kaydeden melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a- münker ve nekir melekleri
b- Azrail ve Mikail
c- Cennet ve cehennem melekleri
d- hafaza ve kiramen katibin melekleri
e- harut ve marut melekleri

17- Cinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Evlenip çoğalabilirler
b- İnsanlara göre daha üstün güce sahiptirler
c- Gaybı bilirler
d- Allaha kulluk etmek için yaratılmışlardır
e- Kendilerine peygamber gönderilmiştir

18- Melekleri görevleri itibariyle insanlardan ve cinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a- Cinsiyetlerinin olmaması
b- Farklı isimlerinin bulunması
c- Günah işlememeleri
d- Görünmeyen varlıklar olmaları
e- Dua ve ibadet etmeleri

19- Vahyin tam tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Meleklerin peygambere bildirdiği bilgidir
b- ****fizik alemden fizik dünyaya gelen bilgidir
c- Gaybın bilgisidir
d- Peygamberlerin zihninde gönlünde oluşan ilahi bilgidir
e- Allahın peygamberlerine dilediği bilgileri doğrudan veya bir vasıta ile gizlice bildirmesidir

20- Aşağıdakilerden hangisi vahyin mahiyetinin özelliklerinden biri değildir?

a- Allah ile peygamberler arasında nübüvvetin bir sırrı olması
b- Lafız ve manadan ibaret olması ve Cebrail tarafından lehv-ı mahfuzdan bu şekilde indirilmesi
c- Kuranda vahyin lafzıyla olduğu gibi korunmasının önemi ve gerekliliğine vurgu yapılması
d- Hz. peygamber tarafından lafız ve mana olarak görülüp öylece tebliğ edilmesi
e- Kelime ve cümlelerini olduğu gibi ezberleme ve korumanın gereksiz olduğu

21- Yahudi geleneğine göre, Tevrat inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Tevrat; Yahudilerin kutsal metni tanahın ilk bölümünü oluşturur
b- Mezmurlar tevratın bölümlerinden biridir
c- Tevratın ilk bölümü olan Tekvinde, evrenin ve ilk insanın yaratılışından İsrailoğullarının mısıra girişleri, oradaki hayatları ve mısırdan çıkışlarına kadar geçen süreçten bahsedilir
d- Tevrat beş bölümden meydana gelir
e- Tevrat, Rab Yahova tarafından Hz. Musaya vahyedilmiş bir kitaptır

22- Kitaplara imanın tam tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar gönderildiğine ve bunlarda yer alan bütün bilgilerin doğru olduğuna kesin olarak inanmaktır
b- Bazı peygamberlere suhuf indirildiğine inanmaktır
c- Bazı peygamberlere kitaplar gönderildiğine inanmaktır
d- Peygamberlerin Allahtan vahiy aldıklarına iman etmektir
e- İlahi kitapların peygamberlere imanı tamamladığına inanmaktır

23- Peygamberlere imanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Peygamberlerin Allahtan vahiy aldıklarına iman etmektir
b- Bazı peygamberlere kitaplar vahyolunduğuna inanmaktır
c- Bazı peygamberlere suhuf indirildiğine inanmaktır
d- İlahi kitaplara inanmanın peygamberlere imanı tamamlayan bir mahiyette olduğunu bilmektir
e- Allahın insanlara bildirmek istediği emir ve yasakları seçtiği kimseler vasıtasıyla ulaştırdığına inanmak ve onlara itaat etmektir

24- İslam’daki peygamberlik inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Peygamberler insanları, tebliğ ettikleri hususa kabule zorlamışlardır
b- Peygamberler, Allahın izniyle insanları hidayete ulaştırmaya çalışmışlardır
c- Peygamberler kendilerine hiçbir şekilde kullukta bulunulmasını istememişlerdir
d- Peygamberler güvenilir doğru ileri görüşlü ihlâslı ve seçkin insanlardır
e- Peygamberler, Allahın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcıdırlar

25- Peygamberliğin temel özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a- Peygamberlik Allah Teala’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lütfettiği ve insanların kendi istek ve çabalarıyla elde edemeyecekleri bir görevdir
b- Her ümmete kendi dilleri ile hitap eden peygamber gönderilmiştir
c- Peygamberlerin kesin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir
d- Peygamberler Allahın kendilerine bildirdikleri dışında gaybı bilemezler
e- Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterebilirler

26- Peygamberlerin tebliğ görevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- İnsanın yaratılışında temel gayeyi teşkil eden, Allaha kulluğu gereğince yerine getirebilmesi bağlamında peygamberlerin tebliği hayati önem arz eder
b- Peygamberler kendilerine indirilen ilahi vahyi insanlara aktarmaları sırasında kendilerince bir katkıda bulunmaları mümkün olmayıp, aldıklarını aynen iletmek durumundadırlar
c- Peygamberler tebliğ görevlerinde daima hatırlatıcı konumunda bulunmuş, zorlayıcı bir rol oynamamışlardır
d- Allah; peygamberleri, kendi emir ve yasaklarını dinin çeşitli hükümlerini insanlara ulaştırmak üzere görevlendirmiştir
e- Peygamberler Allahın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar.
İslam İnanç Esasları 2012 Çıkmış Sorular ve Cevapları

İSLAM İNANÇ ESASLARI


1- Dinin toplum içinde çok tekrarından dolayı kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

a- Borç
b- Kural
c- Örf
d- Hüküm
e- Karşılık

2- Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde inanç adına uyulması istenen hususlardan biridir?

a- Bütün hayatı Allah yoluna vakfetmemek
b- Her şeyi Allahtan istememek
c- Allaha bağlanıp güvenmemek
d- Allahtan başka hiçbir varlığa mabut olarak yönelmemek
e- Allaha ulaştıran yolda yürümemek

3- İmanın amelle ilişkisi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

a- Kafir olmak
b- Mümin olmak
c- Muttaki olmak
d- Sevap kazanmak
e- Ahlaklı olmak

4- Kur’anda müminlerin inanç coşkusunu imanın arttığına delil kabul etmeyen görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

a- Şia
b- Maturidiyye
c- Selefiye
d- Mutezile
e- Zeydiyye

5- İslam kelimesinin bilginler tarafından yapılan kök araştırmasında kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

a- Allaha ulaştıran yolda yürüme
b- İradeli bir barış ortamına girme ve boyun eğiş
c- Bütün hayatı Allaha havale etme
d- Allaha bağlanıp güvenme
e- İradesiz teslimiyet

6- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın tarifi içinde yer alır?

a- İslam adına yapılan ticaret
b- Modern dünyanın İslam etiği
c- Modern dünyanın İslam kritiği
d- Moda ve sanatsal etkinlikler
e- İslamın tarih içinde yaptığı yolculuk

7- İnanç esaslarının en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a- Zamanla hiçbir değişiklik göstermemesi
b- Her millete şartlarına uygun inanç esası uygulanması
c- Herkese içinden geldiği gibi inanmanın serbest olması
d- Zamanın şartlarına göre değişmesi
e- Bazı esasların zaman içinde terk edilmesi

8- Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden birisi değildir?

a- açık ve sade olması
b- zorlamayla kabul edilmesi
c- parçalanmaması
d- samimiyetle benimsenmesi
e- isteğe dayanması

9- Evrenin yaratılmış olduğunu ve her yaratılmışın bir yaratıcıya ihtiyaç duyduğunu ispatlamayı amaçlayan delil aşağıdakilerden hangisidir?

a- ahlak delili
b- dini tecrübe delili
c- imkan delili
d- hudus delili
e- gaye ve nizam delili

10- Allaha ortak koşmak, yani O’nun eşi ve benzeri olduğunu iddia etmeye ne ad verilir?

a- küfür
b- ateizm
c- nifak
d- şirk
e- inkar

11- Allahın güzel isimlerini açıklayan ve bazı hadislerde doksan dokuz olduğu belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a- tevhid
b- iman
c- esma-ı Hüsna
d- subuti sıfatlar
e- selbi sıfatlar

12- Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından biri değildir?

a- ilim
b- kıyam bi nefsihi
c- basir
d- irade
e- kudret

13- Allah’ı tanımamıza yarayan anlam veya kavramlara ne ad verilir?

a- Allahın isim ve sıfatları
b- İman esasları
c- Allahın melekleri
d- İbadetler
e- Ahlak ilkeleri

14- Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biri değildir?

a- İnsanların yaptıklarını kaydetmek
b- Allah’ı hamd ile yüceltmek
c- Müminleri iyi işlere yöneltmek
d- Tüm insanlara vahyi tebliğ etmek
e- Peygambere salat ve selam getirmek

15- Kabirde insanları sorgulamakla görevli melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

a- hafaza ve kiramen katibin melekleri
b- harut ve marut melekleri
c- münker ve nekir melekleri
d- cennet ve cehennem melekleri
e- israfil ve Cebrail

16- İnsanları gözetleyen ve onların iyi veya kötü fiillerini kaydeden melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a- münker ve nekir melekleri
b- Azrail ve Mikail
c- Cennet ve cehennem melekleri
d- hafaza ve kiramen katibin melekleri
e- harut ve marut melekleri

17- Cinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Evlenip çoğalabilirler
b- İnsanlara göre daha üstün güce sahiptirler
c- Gaybı bilirler
d- Allaha kulluk etmek için yaratılmışlardır
e- Kendilerine peygamber gönderilmiştir

18- Melekleri görevleri itibariyle insanlardan ve cinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a- Cinsiyetlerinin olmaması
b- Farklı isimlerinin bulunması
c- Günah işlememeleri
d- Görünmeyen varlıklar olmaları
e- Dua ve ibadet etmeleri

19- Vahyin tam tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Meleklerin peygambere bildirdiği bilgidir
b- ****fizik alemden fizik dünyaya gelen bilgidir
c- Gaybın bilgisidir
d- Peygamberlerin zihninde gönlünde oluşan ilahi bilgidir
e- Allahın peygamberlerine dilediği bilgileri doğrudan veya bir vasıta ile gizlice bildirmesidir

20- Aşağıdakilerden hangisi vahyin mahiyetinin özelliklerinden biri değildir?

a- Allah ile peygamberler arasında nübüvvetin bir sırrı olması
b- Lafız ve manadan ibaret olması ve Cebrail tarafından lehv-ı mahfuzdan bu şekilde indirilmesi
c- Kuranda vahyin lafzıyla olduğu gibi korunmasının önemi ve gerekliliğine vurgu yapılması
d- Hz. peygamber tarafından lafız ve mana olarak görülüp öylece tebliğ edilmesi
e- Kelime ve cümlelerini olduğu gibi ezberleme ve korumanın gereksiz olduğu

21- Yahudi geleneğine göre, Tevrat inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Tevrat; Yahudilerin kutsal metni tanahın ilk bölümünü oluşturur
b- Mezmurlar tevratın bölümlerinden biridir
c- Tevratın ilk bölümü olan Tekvinde, evrenin ve ilk insanın yaratılışından İsrailoğullarının mısıra girişleri, oradaki hayatları ve mısırdan çıkışlarına kadar geçen süreçten bahsedilir
d- Tevrat beş bölümden meydana gelir
e- Tevrat, Rab Yahova tarafından Hz. Musaya vahyedilmiş bir kitaptır

22- Kitaplara imanın tam tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar gönderildiğine ve bunlarda yer alan bütün bilgilerin doğru olduğuna kesin olarak inanmaktır
b- Bazı peygamberlere suhuf indirildiğine inanmaktır
c- Bazı peygamberlere kitaplar gönderildiğine inanmaktır
d- Peygamberlerin Allahtan vahiy aldıklarına iman etmektir
e- İlahi kitapların peygamberlere imanı tamamladığına inanmaktır

23- Peygamberlere imanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Peygamberlerin Allahtan vahiy aldıklarına iman etmektir
b- Bazı peygamberlere kitaplar vahyolunduğuna inanmaktır
c- Bazı peygamberlere suhuf indirildiğine inanmaktır
d- İlahi kitaplara inanmanın peygamberlere imanı tamamlayan bir mahiyette olduğunu bilmektir
e- Allahın insanlara bildirmek istediği emir ve yasakları seçtiği kimseler vasıtasıyla ulaştırdığına inanmak ve onlara itaat etmektir

24- İslam’daki peygamberlik inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Peygamberler insanları, tebliğ ettikleri hususa kabule zorlamışlardır
b- Peygamberler, Allahın izniyle insanları hidayete ulaştırmaya çalışmışlardır
c- Peygamberler kendilerine hiçbir şekilde kullukta bulunulmasını istememişlerdir
d- Peygamberler güvenilir doğru ileri görüşlü ihlâslı ve seçkin insanlardır
e- Peygamberler, Allahın kendilerini görevlendirdiği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcıdırlar

25- Peygamberliğin temel özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a- Peygamberlik Allah Teala’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lütfettiği ve insanların kendi istek ve çabalarıyla elde edemeyecekleri bir görevdir
b- Her ümmete kendi dilleri ile hitap eden peygamber gönderilmiştir
c- Peygamberlerin kesin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir
d- Peygamberler Allahın kendilerine bildirdikleri dışında gaybı bilemezler
e- Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterebilirler

26- Peygamberlerin tebliğ görevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- İnsanın yaratılışında temel gayeyi teşkil eden, Allaha kulluğu gereğince yerine getirebilmesi bağlamında peygamberlerin tebliği hayati önem arz eder
b- Peygamberler kendilerine indirilen ilahi vahyi insanlara aktarmaları sırasında kendilerince bir katkıda bulunmaları mümkün olmayıp, aldıklarını aynen iletmek durumundadırlar
c- Peygamberler tebliğ görevlerinde daima hatırlatıcı konumunda bulunmuş, zorlayıcı bir rol oynamamışlardır
d- Allah; peygamberleri, kendi emir ve yasaklarını dinin çeşitli hükümlerini insanlara ulaştırmak üzere görevlendirmiştir
e- Peygamberler Allahın kendilerine vahyettiği mesajı sadece tebliğ ederler, kapalı kısımlarını insanların anlayacağı şekilde açıklamakla meşgul olmazlar.
__________________
SusKun ve Sessiz Mürekkep...
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
islam inanç esasları

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
GÖREVLERİN MAHİYETLERİ (ESASLARI) VE NEVİLERİ Spacely Genel İslami Konular 0 27 Eylül 2014 23:50
GERÇEK DİNİN ESASLARI VE BAŞLICA DİNLER Spacely Genel İslami Konular 0 16 Eylül 2014 11:57
İslam, İnsanların İnanç Konusundaki Tercihlerine Saygı Duyuyor mu? Kalemzede İslami Makaleler 0 05 Ağustos 2011 02:17
****< İrcforumları.net YÖNETİM USUL Ve ESASLARI ****> Ay Yalan Haber 3 12 Mayıs 2010 15:01