IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 12 Ocak 2019, 03:18   #1
Çevrimdışı
VRE (Vancomisine dirençli Enterokok)


sohbet


VRE İLE KOLONİZE/ENFEKTE HASTALARDA ALINMASI GEREKEN ENFEKSİYON
KONTROL ÖNLEMLERİ ve HASTA TAKİP STANDARTLARI

Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE), hastanelerde yatan hastalarda kolonizasyona ve
enfeksiyona neden olan dirençli bir mikroorganizmadır. Bu mikroorganizma ile kolonizasyon/
enfeksiyon için risk faktörleri; ağır alt hastalık, immünosüpresyon, uzun süre hastanede yatış,
cerrahi ve diğer girişimler uygulanan, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, kronik böbrek
yetmezliği, kemoterapi ve diğer immunosüpresif tedavilerdir. VRE kolonize hastaların erken tespiti
ve izolasyon önlemlerinin alınması bu mikroorganizmanın hastane içinde yayılımını önleyecektir.
Bu amaçla VRE ile kolonizasyon için riskli hastalardan perirektal kültür örneği alınmakta ve
kolonizasyon/enfeksiyon tespit edildiğinde temas önlemleri alınmalıdır.

VRE Kolonize/Enfekte Hasta Takip Standartları

1-Riskli hastaların yattığı ünitelerde (yoğun bakım üniteleri, hematoloji-onkoloji üniteleri,
hemodiyaliz hastaları vb) hastaların tamamından VRE kolonizasyonunun tespit etmek için aylık
olarak perirektal sürüntü örneği alınmaktadır.

2-Bir ünitede VRE kolonizasyon/enfeksiyonu tespit edildiğinde, o ünitede tarama kültürleri haftalık
olarak devam etmektedir. Bir hastada VRE kolonizasyon/enfeksiyonu için alınan temas önlemleri,
hastanın 3 kez perirektal kültüründe üreme olmaması durumunda kaldırılmaktadır. Ünitede
yatan hastaların tamamında 4 hafta ardı ardına üreme olmaması durumunda tarama kültürleri
aylığa dönmektedir.

3-VRE kolonizasyon/enfeksiyonu tespit edilen ve izolasyon önlemleri sonlanmayan hastanın,
taburcu olduktan sonraki hastaneye başvurusunda, gerekli önlemlerin alınması için otomasyon
sistemine uyarı konmaktadır. Hasta hastanemize başvurduğunda sistem, hastanın mesai saatleri
içinde Enfeksiyon Kontrol Kuruluna , mesai saatleri dışında da Nöbetçi
Başhemşireliğe bilgi vermesi için uyarı vermektedir. Enfeksiyon
Kontrol Kuruluna bu konuda bilgi akışı olduğunda, ilgili personel alınması gereken enfeksiyon
kontrol önlemleri konusunda bilgilendirilmektedir.

4-VRE için risk faktörü olan ve daha önce VRE ile kolonize/enfekte olduğu bilinen hasta
polikliniğe geldiğinde VRE kolonizasyonunun tespiti için ilgili bölüm doktoru tarafından perirektal
sürüntü kültürü alınmalı ve Enfeksiyon Kontrol Kuruluna haber verilmelidir. VRE kolonizasyonu
için ayaktan tetkik ve tedavisi olacak hastalardan perirektal sürüntü kültürü, yatışı yapılacak
hastalardan da PCR çalışılması için iki adet perirektal sürüntü örneği alınmalıdır. Hastanın
hastaneden çıkışından itibaren 6 ay geçmiş ise ve hasta bu dönem içerisinde herhangi bir antibiyotik
tedavisi veya immünosüpressif tedavi almamışsa, tek negatif perirektal sürüntü örneği durumunda
izolasyon önlemleri kaldırılacaktır. 6 ay içerisinde başvuran hastada izolasyon önlemlerinin
kalkması için en az 3 ardı ardına negatif sonucunun olması gerekmektedir.

VRE ile Kolonize/Enfekte Hastalarda Hastanede Yatarken ya da Poliklinik Hizmeti Almak
İçin Geldiğinde Uygulanması Gereken Temas Önlemleri


-Hasta tek kişilik odada yatırılmalı veya aynı mikroorganizma (VRE) ile enfekte olgular aynı odada
takip edilmelidir. Bu şartlar sağlanamıyorsa Enfeksiyon Kontrol Kurulunun önerileri dikkate
alınmalıdır.

-Hasta ve /veya hasta yakınları hastanın VRE kolonizasyon/enfeksiyonu ve alınması gereken
enfeksiyon kontrol önlemleri (özellikle el hijyeni) konusunda bilgilendirilmelidir.
-Hastanın yattığı odanın kapısına temas izolasyonu kartı asılmalıdır. Hasta odasının kapısının kapalı
tutulmasına gerek yoktur.

-Odaya girerken eller antiseptik özelliği olan sabun ile yıkanmalı veya alkol bazlı el dezenfektanı ile
ovalanmalıdır.

-Hastayla veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril olmayan temiz eldiven
giyilmelidir. Eldiven giyilmeden önce ve sonra eller antiseptik özelliği olan sabun ile yıkanmalı
veya alkol bazlı el dezenfektanı ile ovalanmalıdır.

-Hastayla veya odasındaki yüzeylerle temasın fazla olmasının beklendiği durumlarda, hastada idrar
veya gaita inkontinansı olması, ileostomi, kolostomi veya açık drenaj varlığında odaya girerken,
eldivene ek olarak, steril olmayan temiz bir önlük giyilmelidir.

-Odadan çıkarken önce eldiven çıkarılmalı, daha sonra önlük çıkarılmalı ve mutlaka el hijyeni
sağlanmalıdır. Önlük çıkarıldıktan ve el hijyeni sağlandıktan sonra hastayla ve hasta odasındaki
yüzeylerle temas edilmemelidir.

-Tek kullanımlık eldiven ve önlükler tıbbi atık olarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Kirli çamaşırlar
çevreyi kontamine etmeden, uygun biçimde çamaşırhaneye gönderilmelidir. Hastanın çamaşırları,
etrafı enfekte etmemek için hasta odasında özel torbaya konmalı ve bu torba içerisinde
çamaşırhaneye gönderilmelidir. Kirli çamaşırları toplayan personel sağlık personelini koruyucu
ekipmanı giymeli ve çamaşırları toplarken toz oluşumuna neden olacak hareketlerde (çırpma,
sallama, savurma vs.) bulunmamalıdır. Hasta çamaşırları ve sağlık personeli önlükleri her kullanım
sonrasında sıcak su (>70ºC) ve deterjanla yıkandıktan sonra tekrar kullanıma sunulabilir.

-Kullanılan tıbbi aletler (steteskop, termometre vb) hastaya özel olmalı ve oda dışına
çıkarılmamalıdır. Başka hastalara kullanılmadan önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

-Hastanın odası, odadaki malzemeler ve kullanılan aletler dezenfekte edilmelidir.

-Hasta nakli: Hastanın oda dışına çıkışı en az düzeyde olmalıdır. İmkanlar doğrultusunda tetkikler
hasta oda dışına çıkmadan yapılmalıdır. VRE ile kolonize/enfekte hasta, herhangi bir tetkik/tedavi
için servis dışına çıkması gerektiğinde ya da başka bir servise devir olacağında, gideceği üniteye
hastanın VRE ile kolonize/enfekte olduğu konusunda servis doktoru tarafından bilgi verilmelidir.
Ayrıca bu nakil Enfeksiyon Kontrol Kuruluna bildirilmelidir.

Hastanın naklini gerektiren durumlarda diğer hastalara bulaş riskini ve ortam kontaminasyonunu
azaltmak için;

*Hasta yürüyemiyor ise üzerine temiz çarşaf serilmiş tekerlekli saldalye veya sedye ile
transfer edilmeli,

*Hasta naklini yapan kişi hastayla veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril
olmayan temiz eldiven ve önlük giymelidir. Eldiveni giymeden önce ve sonra eller antiseptik
özelliği olan sabun ile yıkanmalı veya alkol bazlı el dezenfektanı ile ovalanmalıdır. Elindeki
eldiven ile çevreye temas etmemeli, çevreye teması gerektiğinde eldiveni çıkarmalı ve el hijyeni
sağlamalıdır.

*Hasta normal işlem sırasında alınmalıdır; hastanın işlemini en sona bırakma veya
erteleme yapılmamalıdır. İşlem bittikten sonra kullanılan tıbbi aletler ve yer/yüzey
dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

-Çevre temizliği ve kontrolü: Hasta odasındaki yer/yüzey temizliği düşük düzey
dezenfektanlarla Enfeksiyon Kontrol Kurulu önerilerine göre Ev İdaresi gözetmenlerinin
denetiminde yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. Yatan hastalar taburcu, ex yada devir olduktan
sonra hasta odası dezenfekte edilmeli ve Enfeksiyon Kontrol Kuruluna çevre kültürü alınması
için bilgi verilmelidir. Çevre kültürü sonuçları belli olana kadar bu odalara yeni hasta
yatırılmaması ve odadaki malzemelerin başka hastalar için kullanılmaması tercih edilir. Eğer
yeni hasta yatışı zorunlu ise dezenfeksiyon işleminin enfeksiyon kontrol hemşirelerinden biri
veya servis sorumlu hemşiresinin denetiminde iki kez uygulanması zorunludur.

Vankomisine Dirençli Enterokok’ un Mikrobiyolojik İzolasyonu

1. Sürveyans kapsamına alınan hastalardan haftanın daha önceden belirlenmiş bir gününde
yapılır. Perirektal kültürler, steril nonbakteriyostatik serum fizyolojikle ıslatılmış steril
eküvyonlar kullanılarak alınır ve hasta başında selektif besi yerine ekilerek
değerlendirmenin yapılacağı laboratuara gönderilir.

2. Hastalardan alınan perirektal sürüntü örnekleri 6 μg/ml vankomisin ve 64 μg/ml seftazidim
içeren enterokokkosel agara (ör: D-Coccosel agar) ekilerek 37 ºC’de 72 saat süreyle inkübe
deilir. 24. 48 ve 72. saatlerde yapılan kontrollerde üreme olmaması durumunda inkübasyon
işlemi sonlandırılır. Selektif besiyerinde üreyen siyah renkli kolonilerden kanlı agara pasaj
yapılır. Üreyen kolonilerin gram-pozitif, katalaz-negatif oldukları görüldükten sonra,
enterokok oldukları API20STREP ile tanımlanır. Selektif besi yerinde üreyen siyah renkli
kolonilerin gram –pozitif kok olduğu görülmüş ise daha sonraki işlem basamaklarının
sonuçları beklenmeden Enfeksiyon Kontrol Kurulu Ekibi uyarılır ve ilgili hasta için
yukarıda belirtilen izolasyon önlemleri alınır. İşlem basamakları tamamlandığında üreyen
mikroorganizma VRE olarak tanımlanmamış ise izolasyona son verilir.

3. Tanımlanan enterokokların vankomisin ve teikoplanin için minimum inhibitör
konsantrasyon (MİK) değerleri belirlenir ve polimeraz zincir reaksiyonu ile hangi direnç
gentipini (Van A, Van B) taşıdıkları saptanır. Gerekli görülen durumlarda moleküler
biyolojik yöntemler kullanılarak suşlar arasındaki benzerlik araştırılır.

4. Sürveyans çalışmasında gerçek zamanlı-PCR yöntemi de paralel olarak yürütülebilir ve
sonuçlar kıyaslanabilir.

5. VRE cansız yüzeyler üzerinde çok uzun süre yaşayabilme özeliliğine sahip olduğu için
perirektal kültürde VRE üremesi saptanan her serviste ortam kültürlerinin alınması önerilir.
Ortam kürtürleri hem VRE üremesi saptanan hasta ya da hastaların odalarından hem de o
servisteki diğer yüzeylerden alınır. Özellikle elle teması sık olan yüzeylerden kültürü
alınması gereklidir (kapı kolu, komodinler, yemek masaları, doktor ve hemşire gözlem
masaları, serum askıları, musluklar, monitörler, ventilatörler vb.). Hangi yüzeylerden kültür
alınacağı Enfeksiyon Kontrol Kurulu Ekibi tarafından belirlenir ve kültür alma işlemi aynı
ekip tarafından gerçekleştirilir.

6. Ortam kültürü alırken steril nonbakteriyotatik serum fizyolojikle ıslatılmış eküvyonlar
kullanılır, eküvyon kendi etrafında en az bir kez tam dönecek şekilde yüzeyle teması
sağlanır. Eküvyonlar hasta başında 6 μg/ml vankomisin ve 64 μg/ml seftazidim içeren
Mueller-Hinton Broth içine kırılarak yerleştirilir ve ilgili laboratuarda 37 o
C’ da 72 saatsüreyle inkübe edilir. 24, 48 ve 72. saatlerdeki kontrollerde bulanıklık saptanmayan sıvı
besiyerlerinin inkübasyonuna son verilip üreme yok olarak kabul edilir. Bulanıklık saptanan
tüplerden 6 μg/ml vankomisin ve 64 μg/ml seftazidim içeren D-Coccosel agara pasaj yapılır
ve perirektal kültür kısmında belirtilen inkübasyon ve tiplendirme basamakları aynen Uygulanır.
VRE İLE KOLONİZE/ENFEKTE HASTALARDA ALINMASI GEREKEN ENFEKSİYON
KONTROL ÖNLEMLERİ ve HASTA TAKİP STANDARTLARI

Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE), hastanelerde yatan hastalarda kolonizasyona ve
enfeksiyona neden olan dirençli bir mikroorganizmadır. Bu mikroorganizma ile kolonizasyon/
enfeksiyon için risk faktörleri; ağır alt hastalık, immünosüpresyon, uzun süre hastanede yatış,
cerrahi ve diğer girişimler uygulanan, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, kronik böbrek
yetmezliği, kemoterapi ve diğer immunosüpresif tedavilerdir. VRE kolonize hastaların erken tespiti
ve izolasyon önlemlerinin alınması bu mikroorganizmanın hastane içinde yayılımını önleyecektir.
Bu amaçla VRE ile kolonizasyon için riskli hastalardan perirektal kültür örneği alınmakta ve
kolonizasyon/enfeksiyon tespit edildiğinde temas önlemleri alınmalıdır.

VRE Kolonize/Enfekte Hasta Takip Standartları

1-Riskli hastaların yattığı ünitelerde (yoğun bakım üniteleri, hematoloji-onkoloji üniteleri,
hemodiyaliz hastaları vb) hastaların tamamından VRE kolonizasyonunun tespit etmek için aylık
olarak perirektal sürüntü örneği alınmaktadır.

2-Bir ünitede VRE kolonizasyon/enfeksiyonu tespit edildiğinde, o ünitede tarama kültürleri haftalık
olarak devam etmektedir. Bir hastada VRE kolonizasyon/enfeksiyonu için alınan temas önlemleri,
hastanın 3 kez perirektal kültüründe üreme olmaması durumunda kaldırılmaktadır. Ünitede
yatan hastaların tamamında 4 hafta ardı ardına üreme olmaması durumunda tarama kültürleri
aylığa dönmektedir.

3-VRE kolonizasyon/enfeksiyonu tespit edilen ve izolasyon önlemleri sonlanmayan hastanın,
taburcu olduktan sonraki hastaneye başvurusunda, gerekli önlemlerin alınması için otomasyon
sistemine uyarı konmaktadır. Hasta hastanemize başvurduğunda sistem, hastanın mesai saatleri
içinde Enfeksiyon Kontrol Kuruluna , mesai saatleri dışında da Nöbetçi
Başhemşireliğe bilgi vermesi için uyarı vermektedir. Enfeksiyon
Kontrol Kuruluna bu konuda bilgi akışı olduğunda, ilgili personel alınması gereken enfeksiyon
kontrol önlemleri konusunda bilgilendirilmektedir.

4-VRE için risk faktörü olan ve daha önce VRE ile kolonize/enfekte olduğu bilinen hasta
polikliniğe geldiğinde VRE kolonizasyonunun tespiti için ilgili bölüm doktoru tarafından perirektal
sürüntü kültürü alınmalı ve Enfeksiyon Kontrol Kuruluna haber verilmelidir. VRE kolonizasyonu
için ayaktan tetkik ve tedavisi olacak hastalardan perirektal sürüntü kültürü, yatışı yapılacak
hastalardan da PCR çalışılması için iki adet perirektal sürüntü örneği alınmalıdır. Hastanın
hastaneden çıkışından itibaren 6 ay geçmiş ise ve hasta bu dönem içerisinde herhangi bir antibiyotik
tedavisi veya immünosüpressif tedavi almamışsa, tek negatif perirektal sürüntü örneği durumunda
izolasyon önlemleri kaldırılacaktır. 6 ay içerisinde başvuran hastada izolasyon önlemlerinin
kalkması için en az 3 ardı ardına negatif sonucunun olması gerekmektedir.

VRE ile Kolonize/Enfekte Hastalarda Hastanede Yatarken ya da Poliklinik Hizmeti Almak
İçin Geldiğinde Uygulanması Gereken Temas Önlemleri


-Hasta tek kişilik odada yatırılmalı veya aynı mikroorganizma (VRE) ile enfekte olgular aynı odada
takip edilmelidir. Bu şartlar sağlanamıyorsa Enfeksiyon Kontrol Kurulunun önerileri dikkate
alınmalıdır.

-Hasta ve /veya hasta yakınları hastanın VRE kolonizasyon/enfeksiyonu ve alınması gereken
enfeksiyon kontrol önlemleri (özellikle el hijyeni) konusunda bilgilendirilmelidir.
-Hastanın yattığı odanın kapısına temas izolasyonu kartı asılmalıdır. Hasta odasının kapısının kapalı
tutulmasına gerek yoktur.

-Odaya girerken eller antiseptik özelliği olan sabun ile yıkanmalı veya alkol bazlı el dezenfektanı ile
ovalanmalıdır.

-Hastayla veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril olmayan temiz eldiven
giyilmelidir. Eldiven giyilmeden önce ve sonra eller antiseptik özelliği olan sabun ile yıkanmalı
veya alkol bazlı el dezenfektanı ile ovalanmalıdır.

-Hastayla veya odasındaki yüzeylerle temasın fazla olmasının beklendiği durumlarda, hastada idrar
veya gaita inkontinansı olması, ileostomi, kolostomi veya açık drenaj varlığında odaya girerken,
eldivene ek olarak, steril olmayan temiz bir önlük giyilmelidir.

-Odadan çıkarken önce eldiven çıkarılmalı, daha sonra önlük çıkarılmalı ve mutlaka el hijyeni
sağlanmalıdır. Önlük çıkarıldıktan ve el hijyeni sağlandıktan sonra hastayla ve hasta odasındaki
yüzeylerle temas edilmemelidir.

-Tek kullanımlık eldiven ve önlükler tıbbi atık olarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Kirli çamaşırlar
çevreyi kontamine etmeden, uygun biçimde çamaşırhaneye gönderilmelidir. Hastanın çamaşırları,
etrafı enfekte etmemek için hasta odasında özel torbaya konmalı ve bu torba içerisinde
çamaşırhaneye gönderilmelidir. Kirli çamaşırları toplayan personel sağlık personelini koruyucu
ekipmanı giymeli ve çamaşırları toplarken toz oluşumuna neden olacak hareketlerde (çırpma,
sallama, savurma vs.) bulunmamalıdır. Hasta çamaşırları ve sağlık personeli önlükleri her kullanım
sonrasında sıcak su (>70ºC) ve deterjanla yıkandıktan sonra tekrar kullanıma sunulabilir.

-Kullanılan tıbbi aletler (steteskop, termometre vb) hastaya özel olmalı ve oda dışına
çıkarılmamalıdır. Başka hastalara kullanılmadan önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

-Hastanın odası, odadaki malzemeler ve kullanılan aletler dezenfekte edilmelidir.

-Hasta nakli: Hastanın oda dışına çıkışı en az düzeyde olmalıdır. İmkanlar doğrultusunda tetkikler
hasta oda dışına çıkmadan yapılmalıdır. VRE ile kolonize/enfekte hasta, herhangi bir tetkik/tedavi
için servis dışına çıkması gerektiğinde ya da başka bir servise devir olacağında, gideceği üniteye
hastanın VRE ile kolonize/enfekte olduğu konusunda servis doktoru tarafından bilgi verilmelidir.
Ayrıca bu nakil Enfeksiyon Kontrol Kuruluna bildirilmelidir.

Hastanın naklini gerektiren durumlarda diğer hastalara bulaş riskini ve ortam kontaminasyonunu
azaltmak için;

*Hasta yürüyemiyor ise üzerine temiz çarşaf serilmiş tekerlekli saldalye veya sedye ile
transfer edilmeli,

*Hasta naklini yapan kişi hastayla veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril
olmayan temiz eldiven ve önlük giymelidir. Eldiveni giymeden önce ve sonra eller antiseptik
özelliği olan sabun ile yıkanmalı veya alkol bazlı el dezenfektanı ile ovalanmalıdır. Elindeki
eldiven ile çevreye temas etmemeli, çevreye teması gerektiğinde eldiveni çıkarmalı ve el hijyeni
sağlamalıdır.

*Hasta normal işlem sırasında alınmalıdır; hastanın işlemini en sona bırakma veya
erteleme yapılmamalıdır. İşlem bittikten sonra kullanılan tıbbi aletler ve yer/yüzey
dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

-Çevre temizliği ve kontrolü: Hasta odasındaki yer/yüzey temizliği düşük düzey
dezenfektanlarla Enfeksiyon Kontrol Kurulu önerilerine göre Ev İdaresi gözetmenlerinin
denetiminde yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. Yatan hastalar taburcu, ex yada devir olduktan
sonra hasta odası dezenfekte edilmeli ve Enfeksiyon Kontrol Kuruluna çevre kültürü alınması
için bilgi verilmelidir. Çevre kültürü sonuçları belli olana kadar bu odalara yeni hasta
yatırılmaması ve odadaki malzemelerin başka hastalar için kullanılmaması tercih edilir. Eğer
yeni hasta yatışı zorunlu ise dezenfeksiyon işleminin enfeksiyon kontrol hemşirelerinden biri
veya servis sorumlu hemşiresinin denetiminde iki kez uygulanması zorunludur.

Vankomisine Dirençli Enterokok’ un Mikrobiyolojik İzolasyonu

1. Sürveyans kapsamına alınan hastalardan haftanın daha önceden belirlenmiş bir gününde
yapılır. Perirektal kültürler, steril nonbakteriyostatik serum fizyolojikle ıslatılmış steril
eküvyonlar kullanılarak alınır ve hasta başında selektif besi yerine ekilerek
değerlendirmenin yapılacağı laboratuara gönderilir.

2. Hastalardan alınan perirektal sürüntü örnekleri 6 μg/ml vankomisin ve 64 μg/ml seftazidim
içeren enterokokkosel agara (ör: D-Coccosel agar) ekilerek 37 ºC’de 72 saat süreyle inkübe
deilir. 24. 48 ve 72. saatlerde yapılan kontrollerde üreme olmaması durumunda inkübasyon
işlemi sonlandırılır. Selektif besiyerinde üreyen siyah renkli kolonilerden kanlı agara pasaj
yapılır. Üreyen kolonilerin gram-pozitif, katalaz-negatif oldukları görüldükten sonra,
enterokok oldukları API20STREP ile tanımlanır. Selektif besi yerinde üreyen siyah renkli
kolonilerin gram –pozitif kok olduğu görülmüş ise daha sonraki işlem basamaklarının
sonuçları beklenmeden Enfeksiyon Kontrol Kurulu Ekibi uyarılır ve ilgili hasta için
yukarıda belirtilen izolasyon önlemleri alınır. İşlem basamakları tamamlandığında üreyen
mikroorganizma VRE olarak tanımlanmamış ise izolasyona son verilir.

3. Tanımlanan enterokokların vankomisin ve teikoplanin için minimum inhibitör
konsantrasyon (MİK) değerleri belirlenir ve polimeraz zincir reaksiyonu ile hangi direnç
gentipini (Van A, Van B) taşıdıkları saptanır. Gerekli görülen durumlarda moleküler
biyolojik yöntemler kullanılarak suşlar arasındaki benzerlik araştırılır.

4. Sürveyans çalışmasında gerçek zamanlı-PCR yöntemi de paralel olarak yürütülebilir ve
sonuçlar kıyaslanabilir.

5. VRE cansız yüzeyler üzerinde çok uzun süre yaşayabilme özeliliğine sahip olduğu için
perirektal kültürde VRE üremesi saptanan her serviste ortam kültürlerinin alınması önerilir.
Ortam kürtürleri hem VRE üremesi saptanan hasta ya da hastaların odalarından hem de o
servisteki diğer yüzeylerden alınır. Özellikle elle teması sık olan yüzeylerden kültürü
alınması gereklidir (kapı kolu, komodinler, yemek masaları, doktor ve hemşire gözlem
masaları, serum askıları, musluklar, monitörler, ventilatörler vb.). Hangi yüzeylerden kültür
alınacağı Enfeksiyon Kontrol Kurulu Ekibi tarafından belirlenir ve kültür alma işlemi aynı
ekip tarafından gerçekleştirilir.

6. Ortam kültürü alırken steril nonbakteriyotatik serum fizyolojikle ıslatılmış eküvyonlar
kullanılır, eküvyon kendi etrafında en az bir kez tam dönecek şekilde yüzeyle teması
sağlanır. Eküvyonlar hasta başında 6 μg/ml vankomisin ve 64 μg/ml seftazidim içeren
Mueller-Hinton Broth içine kırılarak yerleştirilir ve ilgili laboratuarda 37 o
C’ da 72 saatsüreyle inkübe edilir. 24, 48 ve 72. saatlerdeki kontrollerde bulanıklık saptanmayan sıvı
besiyerlerinin inkübasyonuna son verilip üreme yok olarak kabul edilir. Bulanıklık saptanan
tüplerden 6 μg/ml vankomisin ve 64 μg/ml seftazidim içeren D-Coccosel agara pasaj yapılır
ve perirektal kültür kısmında belirtilen inkübasyon ve tiplendirme basamakları aynen Uygulanır.
__________________
Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.
Hayal gücü ise her yere.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
enfeksiyonları, hastane, izolasyon, vre

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Enterokok Desmont Sözlük 0 26 Kasım 2014 15:19
Kemoterapiye Dirençli Gen Liaaa Sağlık Köşesi 0 21 Haziran 2012 13:51
Antibiyotiklere dirençli bakteriler bulundu! Deep Sağlık Köşesi 0 13 Nisan 2012 16:16
Kire Dirençli Klavye Ocean Bilim Dünyasından Son Haberler 0 25 Mayıs 2008 20:42