IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 12 Nisan 2019, 15:54   #1
Çevrimdışı
AKABANE HASTALIĞI


sohbet


Akabane koyun, keçi ve sığırlarda gebeliğin erkendöneminde akabane ortabunyavirusu tarafından oluşturulankonjenital arthrogripozis (eklem hareketsizliği), hydranencephaly(serebralhemisferlerin yokluğu), abort, erken doğum ve ölüdoğum olayları şeklinde ortaya çıkan viral bir hastalıktır. Akabane suşlarının virulensi değişkenlik göstermektedir. Birçok suşudoğmamış ruminantları etkilerken bazıları nörolojik bozukluklara(ensefalomyelitis) neden olmaktadır.

ETİYOLOJİ

Etken Bunyavirales takımında Peribunyaviridae ailesinde Ortabunyavirus genusundaki Akabane ortabunyavirus’tur. Serolojik olarak Simbu serogrup içinde yer almaktadır. Bu serogrup içindeki
viruslarda gen segmentlerinin değişimi (reassort) görülebilmektedir. Virus intraserebral inokulasyonla yavru farelerde ve embriyolu tavuk yumurtasında üretilir. İnvitro sistemde hamster, akciğer, domuz ve
maymun, Vero, BHK ve MDBK hücre kültürleri duyarlıdır.

EPİDEMİYOLOJİ

Hastalık mevsimsel olarak görülür. İlk defa Avustralya’da 1955 yılında tespit edilmiştir. Asya, Afrika, Ortadoğu, Avustralya ve ülkemizde de görülmektedir. Sığır ve buzağılarda ensefalomyelitise sebep olan virus suşu Japonya, Tayvan ve Kore’de sirküle olmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgemizde 2015
sonbaharında Akabane virus sebebiyle koyunlarda yoğun abortlar görülmüş, bu salgın ciddi ekonomik kayıplara neden olmuştur.
Hastalık sığırlarda daha yaygın olarak görülmekle birlikte koyunlarıda etkilemektedir.

Simbu grubu viruslar sığır, koyun ve keçiler arasında sadece insekt vektörler (Culicoides) tarafından yayılmaktadır.
Temas, enfekte dokular, dışkı ve eksudatlar ile bulaşma bildirilmemiştir. Enfekte sokucu sineğin sokmasını takiben gebe inekler enfekte olurlar ve klinik belirti göstermezler. Virus, plasentadan geçerek fetüsu enfekte ederek konjenital defektlere neden olur. Enfeksiyon abort, prematüre doğumlar, hydranencephali ve artrogripozis klinik belirtileri ile kendinigösterir. Genç hayvanlar maternal antikora sahiptirler ve hastalığa
yakalanmazlar. Mandalarda, domuzlarda, develerde, atlarda ve eşeklerde Akabane antikorlarına rastlanmıştır, ancak bu türlerdevirusun patojenitesi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Hastalık kaynağı enfekte sığırlar ve insekt vektörlerdir. Virusun üremesi hem sığırlarda, hem de insektlerde meydana gelir.
Akabane hastalığı mevsimsel ve coğrafik olarak ortaya çıkmaktadır. Erken gebelik süresince fötus enfeksiyonunun yeri ve zamanlaması insektler tarafından mevsimsel taşınma ile ilişkilidir.
Hastalık vektör ve hassas hayvan popülasyonunun artışına bağlı olarak 5-10 yıllık aralıklarla kaybolup tekrar ortaya çıkabilir. Bu nedenle enzootik bölgelerde kurak yıllar süresince önlemler almak gereklidir.

PATOGENEZ

Doğal enfeksiyonlarda virusun alınmasından en az 3-4gün sonra viremi dönemi (1-6 gün) başlar, viremiden 4-5 gün sonra ilk antikorlar görülür ve daha sonra yükselir. Gebeinek, koyun ve keçiler virusla enfekte olduklarında kliniksemptom göstermezler. Ancak, virusun bazı suşlarının erişkin hayvanlarda ensefalomyalitis ve nörolojik semptomlara neden olduğu bildirilmiştir. Virus gebe ineklerde transplasental yolla fötusa geçer ve fötusun sinir sistemine yerleşerek anamolileresebep olur. Persiste enfeksiyon oluşmaz. Virusun sinir sisteminde yerleştiği bölgeye ve patojenitesine göre fötusun fötal yaşamında ve gelişme durumunda değişiklikler şekillenir. Primer fötal enfeksiyonlarda ensefalomyelitis ve polymyositis
görülür. Şiddetle etkilenen fötuslarda ölüm ve abort görülür. Merkezi sinir sisteminde primer lezyonların oluşturdukları bozukluklara bağlı olarak sekonder lezyonlar şekillenir. Örneğinarthrogripozis merkezi sinir sistemindeki primer bozukluklardan sonra şekillenir. Bu fötuslar zamanında ya da prematüre olarak
doğabildikleri gibi ölü doğumlarda gerçekleşebilir. Gebeliğin 3-4. aylarında enfekte olan buzağılarda hydranencephaly, gebeliğin 6. ayında enfekte olanlarda ise arthrogripozis şekillenir.
Enfekte doğan buzağılar 3 grupta toplanabilir. 1. grupta yalnız arthrogripoz, 2. grupta artrogripozis ve hydranensephali, 3. grupta ise yalnızca hydranensephali vardır.

KLİNİK BULGULAR

Ergin hayvanlarda enfeksiyonun açık klinik belirtileri görülmez,fakat enfeksiyondan 1-6 gün sonra viremi görülür. Viremiden 4-6 gün sonra Akabane virusa karşı antikorlar tespit edilebilir. Öte yandan gebeliğin ilk ayları boyunca gebe hayvanların enfeksiyonu gebelik sırasında tam belli olmayan fötal enfeksiyonla sonuçlanır.
Konjenital Akabane hastalığı, mevsimsel sporadik abortlar,ölü doğum, prematüre doğumlar ve deforme ya da anomalili sığır, koyun ve keçi fötusları ve yeni doğanları oluşturmaktadır.
Enfeksiyon gebeliğin ilk üç ayında gelişirse büyük fötal harabiyet ortaya çıkar. Hastalık spektrumu son aylarda gelişirse merkezi sinir sistemi harabiyeti daha düşük düzeyde kalırken yeni doğan veya genç hayvanların hareketlerinde değişiklikler meydana gelir. Fötusta deformiteler gelişir. Bunlar çok şiddetli iseler genellikle ölü doğarlar ve bacaklar ekstensiyon veya fleksiyon pozisyonda
kilitlenmiştir. Yaşayanların hepsinde merkezi sinir sistemidejenerasyonları, oturma ve yatmadan dolayı oluşan kas lezyonları ortaya çıkar. Tortikollis, scoliosis (omurgalarda deviyasyon) vekyphosis (kamburluk), arthrogryposis (toraks ve omurgalarda dışa doğru deformasyon) ile bir arada bulunur. Merkezi sinir
sisteminde lezyonlar körlük, nystagmus (göz yuvarlağının anormal sağa, sola, yukarı, aşağı hareketi), sağırlık, durgunluk, yavaş yem yeme, paraliz ve inkordinasyon şeklinde ortaya çıkar.
Fötus ve yeni doğanlarda arthrogryposis ve hydransephali yada her ikisi birden bulunur. Bu lezyonlar merkezi sinir sisteminin uyardığı kasların innervasyonundaki harabiyetle ilişkilidir.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


İMMUNİTE

Enfekte hayvanlarda nötralizan, presipitan ve hemaglutini inhibe eden antikorlar bulunur. Sığırlarda bu antikorlar enfeksiyonu izleyen 7-14 gün arasında saptanabilir. Buzağılar ve kuzular kolostrumla
maternal antikor alırlar. Kuzularda 4 aylığa, buzağılarda 6 aylığa kadar nötralizan antikorlar tespit edilebilir.

LABORATUVARA MARAZİ MADDE GÖNDERME

Virus izolasyonu için; plasenta, kotiledon, fötal kas, serebrospinal sıvı, fötal sinir dokusu alınarak soğuk zincirde en kısa sürede laboratuara gönderilmelidir. Aksi halde virüs tespiti mümkün olmayabilir. Serolojik teşhis için ise; fötal ya da preklostral serum ileaynı sürüdeki yetişkin hayvanlardan serum alınmalıdır. Histopatolojiiçin; dalak, karaciğer, akciğer, böbrek, kalp, lenf nodülleri, enfekte kas,
spinalkord, ve beyin % 10’luk formalin içinde alınmalı ve çok seri bir şekilde soğuk zincir bozulmadan laboratuara gönderilmelidir.


TEŞHİS


Akabane hastalığının sahada teşhisi klinik görünüm, patolojik lezyonlar ve epidemiyoloji temel alınarak yapılabilir. Ani başlayan abortlar, mumufiye prematüre ya da ölü doğan hydranensephalive arthrogryposisli yavrular fikir verici olabilir. Ahırlardadaha önceden bu hastalık bulunmayabilir. Geçmişte yapılan
çalışmalar, sokucu sineklerin aktif olduğu zamanlarda gebeliğinin ilk üç ayında olan hayvanlarda daha yaygınolduğu ortaya konmuştur. Abort materyali virus içerir ve doku kültürlerine ekim yapılarak izole edilebilir.
Mikronötralizasyon test, immunofloresan test, RT-PCR, Real time RT-PCR ve ELISA etkenin ve antikorların tespitinde kullanılır.

Akabane Hastalığı Çeşitli besinsel, genetik, toksik ve enfeksiyöz hastalıklardada fötal kayıplar ve deformiteler oluşabilir, bunların Akabane enfeksiyonundan ayırt edilmesi gereklidir. Mavidil enfeksiyonundan özellikle hydraensephali lezyonlarının ayırt edilmesi oldukça güçtür. Bovine viral diarrhea (BVD)
enfeksiyonu buzağılarda serebellar dysplasilere sebep olabilir.
Border· hastalığında da gelişmemiş, aşırı derecede kılsız tremorlu ve kemik defektli yavruların doğması mümkündür. Akabane hastalığı bu gibi hastalıklardan da ayırt edilmelidir.

KORUNMA VE MÜCADELE
Hastalığın tedavisi yoktur. Çünkü Akabane hastalıklı hayvanların yaşama şansları yoktur. Mücadelenin esasını sokucu sinek populasyonu ile mücadele oluşturur. Hayvanların vektör sineklerin aktif olduğu mevsimlerde sineklerin bulunmadığı yerlere nakledilmesi hastalıktan korunmada önemlidir. Yavrulama döneminden önce yapılan aşı uygulamaları etkili mücadele yöntemleri olarak bildirilmektedir,

AŞILAMA

Akabane aşısı bazı ülkelerde bulunmakta ve fötal ölümleri önlemektedir.Akabane virus için Japonya›da formalinle inaktive edilmiş, alüminyum fosfat jel ile absorbe edilmiş aşı ve attenue edilmiş aşılar ile etkili ölü aşılar da geliştirilmiştir. Bu aşılar inek veya koyunlardafötusa ulaşabilecek olan virusa karşı antikorların artmasına yardımcı olurlar. Aşılar enfekte olmuş vektörlere maruz kalmadan önce
kullanılmalıdır.

kaynak:tarimorman.gov.tr
Akabane koyun, keçi ve sığırlarda gebeliğin erkendöneminde akabane ortabunyavirusu tarafından oluşturulankonjenital arthrogripozis (eklem hareketsizliği), hydranencephaly(serebralhemisferlerin yokluğu), abort, erken doğum ve ölüdoğum olayları şeklinde ortaya çıkan viral bir hastalıktır. Akabane suşlarının virulensi değişkenlik göstermektedir. Birçok suşudoğmamış ruminantları etkilerken bazıları nörolojik bozukluklara(ensefalomyelitis) neden olmaktadır.

ETİYOLOJİ

Etken Bunyavirales takımında Peribunyaviridae ailesinde Ortabunyavirus genusundaki Akabane ortabunyavirus’tur. Serolojik olarak Simbu serogrup içinde yer almaktadır. Bu serogrup içindeki
viruslarda gen segmentlerinin değişimi (reassort) görülebilmektedir. Virus intraserebral inokulasyonla yavru farelerde ve embriyolu tavuk yumurtasında üretilir. İnvitro sistemde hamster, akciğer, domuz ve
maymun, Vero, BHK ve MDBK hücre kültürleri duyarlıdır.

EPİDEMİYOLOJİ

Hastalık mevsimsel olarak görülür. İlk defa Avustralya’da 1955 yılında tespit edilmiştir. Asya, Afrika, Ortadoğu, Avustralya ve ülkemizde de görülmektedir. Sığır ve buzağılarda ensefalomyelitise sebep olan virus suşu Japonya, Tayvan ve Kore’de sirküle olmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgemizde 2015
sonbaharında Akabane virus sebebiyle koyunlarda yoğun abortlar görülmüş, bu salgın ciddi ekonomik kayıplara neden olmuştur.
Hastalık sığırlarda daha yaygın olarak görülmekle birlikte koyunlarıda etkilemektedir.

Simbu grubu viruslar sığır, koyun ve keçiler arasında sadece insekt vektörler (Culicoides) tarafından yayılmaktadır.
Temas, enfekte dokular, dışkı ve eksudatlar ile bulaşma bildirilmemiştir. Enfekte sokucu sineğin sokmasını takiben gebe inekler enfekte olurlar ve klinik belirti göstermezler. Virus, plasentadan geçerek fetüsu enfekte ederek konjenital defektlere neden olur. Enfeksiyon abort, prematüre doğumlar, hydranencephali ve artrogripozis klinik belirtileri ile kendinigösterir. Genç hayvanlar maternal antikora sahiptirler ve hastalığa
yakalanmazlar. Mandalarda, domuzlarda, develerde, atlarda ve eşeklerde Akabane antikorlarına rastlanmıştır, ancak bu türlerdevirusun patojenitesi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Hastalık kaynağı enfekte sığırlar ve insekt vektörlerdir. Virusun üremesi hem sığırlarda, hem de insektlerde meydana gelir.
Akabane hastalığı mevsimsel ve coğrafik olarak ortaya çıkmaktadır. Erken gebelik süresince fötus enfeksiyonunun yeri ve zamanlaması insektler tarafından mevsimsel taşınma ile ilişkilidir.
Hastalık vektör ve hassas hayvan popülasyonunun artışına bağlı olarak 5-10 yıllık aralıklarla kaybolup tekrar ortaya çıkabilir. Bu nedenle enzootik bölgelerde kurak yıllar süresince önlemler almak gereklidir.

PATOGENEZ

Doğal enfeksiyonlarda virusun alınmasından en az 3-4gün sonra viremi dönemi (1-6 gün) başlar, viremiden 4-5 gün sonra ilk antikorlar görülür ve daha sonra yükselir. Gebeinek, koyun ve keçiler virusla enfekte olduklarında kliniksemptom göstermezler. Ancak, virusun bazı suşlarının erişkin hayvanlarda ensefalomyalitis ve nörolojik semptomlara neden olduğu bildirilmiştir. Virus gebe ineklerde transplasental yolla fötusa geçer ve fötusun sinir sistemine yerleşerek anamolileresebep olur. Persiste enfeksiyon oluşmaz. Virusun sinir sisteminde yerleştiği bölgeye ve patojenitesine göre fötusun fötal yaşamında ve gelişme durumunda değişiklikler şekillenir. Primer fötal enfeksiyonlarda ensefalomyelitis ve polymyositis
görülür. Şiddetle etkilenen fötuslarda ölüm ve abort görülür. Merkezi sinir sisteminde primer lezyonların oluşturdukları bozukluklara bağlı olarak sekonder lezyonlar şekillenir. Örneğinarthrogripozis merkezi sinir sistemindeki primer bozukluklardan sonra şekillenir. Bu fötuslar zamanında ya da prematüre olarak
doğabildikleri gibi ölü doğumlarda gerçekleşebilir. Gebeliğin 3-4. aylarında enfekte olan buzağılarda hydranencephaly, gebeliğin 6. ayında enfekte olanlarda ise arthrogripozis şekillenir.
Enfekte doğan buzağılar 3 grupta toplanabilir. 1. grupta yalnız arthrogripoz, 2. grupta artrogripozis ve hydranensephali, 3. grupta ise yalnızca hydranensephali vardır.

KLİNİK BULGULAR

Ergin hayvanlarda enfeksiyonun açık klinik belirtileri görülmez,fakat enfeksiyondan 1-6 gün sonra viremi görülür. Viremiden 4-6 gün sonra Akabane virusa karşı antikorlar tespit edilebilir. Öte yandan gebeliğin ilk ayları boyunca gebe hayvanların enfeksiyonu gebelik sırasında tam belli olmayan fötal enfeksiyonla sonuçlanır.
Konjenital Akabane hastalığı, mevsimsel sporadik abortlar,ölü doğum, prematüre doğumlar ve deforme ya da anomalili sığır, koyun ve keçi fötusları ve yeni doğanları oluşturmaktadır.
Enfeksiyon gebeliğin ilk üç ayında gelişirse büyük fötal harabiyet ortaya çıkar. Hastalık spektrumu son aylarda gelişirse merkezi sinir sistemi harabiyeti daha düşük düzeyde kalırken yeni doğan veya genç hayvanların hareketlerinde değişiklikler meydana gelir. Fötusta deformiteler gelişir. Bunlar çok şiddetli iseler genellikle ölü doğarlar ve bacaklar ekstensiyon veya fleksiyon pozisyonda
kilitlenmiştir. Yaşayanların hepsinde merkezi sinir sistemidejenerasyonları, oturma ve yatmadan dolayı oluşan kas lezyonları ortaya çıkar. Tortikollis, scoliosis (omurgalarda deviyasyon) vekyphosis (kamburluk), arthrogryposis (toraks ve omurgalarda dışa doğru deformasyon) ile bir arada bulunur. Merkezi sinir
sisteminde lezyonlar körlük, nystagmus (göz yuvarlağının anormal sağa, sola, yukarı, aşağı hareketi), sağırlık, durgunluk, yavaş yem yeme, paraliz ve inkordinasyon şeklinde ortaya çıkar.
Fötus ve yeni doğanlarda arthrogryposis ve hydransephali yada her ikisi birden bulunur. Bu lezyonlar merkezi sinir sisteminin uyardığı kasların innervasyonundaki harabiyetle ilişkilidir.


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


İMMUNİTE

Enfekte hayvanlarda nötralizan, presipitan ve hemaglutini inhibe eden antikorlar bulunur. Sığırlarda bu antikorlar enfeksiyonu izleyen 7-14 gün arasında saptanabilir. Buzağılar ve kuzular kolostrumla
maternal antikor alırlar. Kuzularda 4 aylığa, buzağılarda 6 aylığa kadar nötralizan antikorlar tespit edilebilir.

LABORATUVARA MARAZİ MADDE GÖNDERME

Virus izolasyonu için; plasenta, kotiledon, fötal kas, serebrospinal sıvı, fötal sinir dokusu alınarak soğuk zincirde en kısa sürede laboratuara gönderilmelidir. Aksi halde virüs tespiti mümkün olmayabilir. Serolojik teşhis için ise; fötal ya da preklostral serum ileaynı sürüdeki yetişkin hayvanlardan serum alınmalıdır. Histopatolojiiçin; dalak, karaciğer, akciğer, böbrek, kalp, lenf nodülleri, enfekte kas,
spinalkord, ve beyin % 10’luk formalin içinde alınmalı ve çok seri bir şekilde soğuk zincir bozulmadan laboratuara gönderilmelidir.


TEŞHİS


Akabane hastalığının sahada teşhisi klinik görünüm, patolojik lezyonlar ve epidemiyoloji temel alınarak yapılabilir. Ani başlayan abortlar, mumufiye prematüre ya da ölü doğan hydranensephalive arthrogryposisli yavrular fikir verici olabilir. Ahırlardadaha önceden bu hastalık bulunmayabilir. Geçmişte yapılan
çalışmalar, sokucu sineklerin aktif olduğu zamanlarda gebeliğinin ilk üç ayında olan hayvanlarda daha yaygınolduğu ortaya konmuştur. Abort materyali virus içerir ve doku kültürlerine ekim yapılarak izole edilebilir.
Mikronötralizasyon test, immunofloresan test, RT-PCR, Real time RT-PCR ve ELISA etkenin ve antikorların tespitinde kullanılır.

Akabane Hastalığı Çeşitli besinsel, genetik, toksik ve enfeksiyöz hastalıklardada fötal kayıplar ve deformiteler oluşabilir, bunların Akabane enfeksiyonundan ayırt edilmesi gereklidir. Mavidil enfeksiyonundan özellikle hydraensephali lezyonlarının ayırt edilmesi oldukça güçtür. Bovine viral diarrhea (BVD)
enfeksiyonu buzağılarda serebellar dysplasilere sebep olabilir.
Border· hastalığında da gelişmemiş, aşırı derecede kılsız tremorlu ve kemik defektli yavruların doğması mümkündür. Akabane hastalığı bu gibi hastalıklardan da ayırt edilmelidir.

KORUNMA VE MÜCADELE
Hastalığın tedavisi yoktur. Çünkü Akabane hastalıklı hayvanların yaşama şansları yoktur. Mücadelenin esasını sokucu sinek populasyonu ile mücadele oluşturur. Hayvanların vektör sineklerin aktif olduğu mevsimlerde sineklerin bulunmadığı yerlere nakledilmesi hastalıktan korunmada önemlidir. Yavrulama döneminden önce yapılan aşı uygulamaları etkili mücadele yöntemleri olarak bildirilmektedir,

AŞILAMA

Akabane aşısı bazı ülkelerde bulunmakta ve fötal ölümleri önlemektedir.Akabane virus için Japonya›da formalinle inaktive edilmiş, alüminyum fosfat jel ile absorbe edilmiş aşı ve attenue edilmiş aşılar ile etkili ölü aşılar da geliştirilmiştir. Bu aşılar inek veya koyunlardafötusa ulaşabilecek olan virusa karşı antikorların artmasına yardımcı olurlar. Aşılar enfekte olmuş vektörlere maruz kalmadan önce
kullanılmalıdır.

kaynak:tarimorman.gov.tr
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
akabane, buzagi, hastaliği, koyun, sigir

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
CAISSON HASTALIĞI PySSyCaT Tıp Terimleri Sözlüğü 0 20 Eylül 2016 19:12
ŞAPTABAK HASTALIĞI PySSyCaT Hayvan Hastalıkları 0 08 Mart 2015 14:24
Zayiflama hastaliği Zen Ruh Sağlığı 0 31 Ekim 2012 21:02
Alişveriş hastaliği Zen Ruh Sağlığı 0 31 Ekim 2012 21:02
Ms hastaliĞi nedİr? Candy Sağlık Köşesi 1 04 Nisan 2011 15:48