IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  sohbet

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 17 Aralık 2012, 19:35   #1
Çevrimdışı
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
IF Ticaret Sayısı: (0)
IF Ticaret Yüzdesi:(%)
InspIRCd oper Komutları
/ OPER [giriş] [şifre]
Attempts to authenticate a user as an IRC operator. Girişimleri bir IRC operatörü olarak bir kullanıcının kimliğini doğrulamak için. Please be aware that both successful and unsucessful oper attempts are logged, and sent to online IRC operators Lütfen her iki başarılı ve unsucessful oper girişimleri haberdar olmak kaydedilir ve IRC operatörleri online gönderildi

/LIST {pattern} / LIST (model)
Creates a list of all existing channels matching the glob pattern [pattern], eg *chat* or bot* * * Veya bot sohbet örneğin mevcut tüm kanallar glob desen] [pattern eşleşen bir liste oluşturur *

/LUSERS / LUSERS
Shows a count of local and remote users, servers and channels. Yerel ve uzak kullanıcıların sayısı, sunucuları ve kanalları gösterir.

/STATS [symbol] {server} / STATS [sembol] (server)
Shows various server statistics. çeşitli sunucu istatistikleri gösterir. Depending on configuration this command may be reserved for oper-only use. konfigürasyonuna bağlı olarak bu komutu oper sadece kullanım için ayrılmış olabilir. Note that all /STATS use is broadcast to online IRC operators. Tüm / STATS kullanmak IRC operatörleri online yayını olduğunu unutmayın. If a server parameter is given, the stats output from the servername you provide is returned instead of that of the local server. Bir sunucu parametresi belirtilmişse, size sunucuadı gelen istatistikler çıktı yerine, yerel sunucunun bir döndürülür.

/STATS characters / STATS karakterleri
c c Show link blocks Show bağlantı blokları
e e Show e-lines (local ban exemptions) Show e-hatları (yerel yasağı muafiyeti)
g g Show g-lines (global bans) Show g-satır (global yasakları)
k k Show k-lines (local bans) Show k-hatları (yerel yasakları)
l l Show all client connections with information and host bilgi ve ev sahibi ile göster tüm istemci bağlantıları
L L Show all client connections with information and IP address (1.1 only) bilgi ve IP adresi (1,1 sadece) ile Tüm müşteri bağlantıları
m m Show command statistics, number of times commands have been used Show komutu istatistikleri kez komutların sayısı kullanılmıştır
o o Show a list of all valid oper usernames and hostmasks Tüm geçerli oper kullanıcı adı ve hostmasks göster listesi
q q Show q-lines (nick mask bans) Show q-satır (nick maske yasakları)
u u Show server uptime Show sunucu uptime
s s Show filter definitions, when an m_filter* module is loaded Show filtre tanımlar, bir m_filter * modül yüklenirken
T T Show bandwidth/socket statistics Show bant genişliği / soket istatistikleri
I Ben Show connect class permissions Show bağlamak sınıf izinleri
P P Show online opers and their idle times Show online operler ve boş zamanlar
p p Show open client ports, and the port type (ssl, plaintext, etc) plus number of users on each port Show açık müşteri liman ve liman tipi (ssl, şifresiz, vb) her port üzerinde kullanıcı artı sayı
U U Show u-lined servers Show u-sunucuları astarlı
y y Show connection classes Show bağlantı sınıfları
z z Show memory usage statistics Show bellek kullanım istatistikleri
Z Z Show z-lines (IP address mask bans) Show z-satır (IP adresi maskesi yasakları)

/USERHOST [nickname] / Userhost [nick]
Returns the hostname and nickname of a user, and some other miscellanious information. İade hostname ve bir kullanıcı adı, ve diğer bazı çeşitli bilgiler.

/AWAY {message} / AWAY (mesaj)
If a message is given, marks you as being away, otherwise removes your away status and previous message bir mesaj verilirse, uzakta olma gibi markaları, aksi takdirde uzak mesajı durumu ve önceki kaldırır

/ISON [nick] {[nick]...} / Ison []...} nick] ([
Returns a subset of the nicks you give, showing only those that are currently online. İade size nickler bir alt kümesi, sadece o şu anda online gösteriliyor.

/SUMMON [user] / Çağırmak [user]
Summons a user from the shell where the ircd is running onto irc. Celp ircd irc üzerine çalışan kabuk bir kullanıcı. This command is deprecated in the current protocol. Bu komut geçerli protokolünde önerilmemektedir.

/USERS / USERS
Shows users logged into the shell where the ircd is running. kullanıcı ircd çalıştıran kabuk giriş yapmış gösterir. This command is deprecated in the current protocol. Bu komut geçerli protokolünde önerilmemektedir.

/INVITE {[nick] [channel]} / INVITE ([nick] [kanal])
Invites a user to a channel. 1.1: If the channel is NOT +i, any user, channel op or not, may invite any other user to the channel, so long as they are a member of that channel. bir kanal kullanıcı Invites bir. 1.1: kanal ise kanal değil + i, herhangi bir kullanıcı, kanal op veya kullanıcı davet başka olmayabilir, çok uzun kanalı olarak bu üye bir oradalar. Otherwise, if +i is set only channel half-operators and above may invite users into the channel. 1.2: If the channel is +A, any user, channel op or not, may invite any other user to the channel, so long as they are a member of that channel. belirlemek i Aksi takdirde, + sadece kanal yarım operatörler ve içine kullanıcıları davet yukarıda olabilir. 1,2: kanal varsa kanal + A, herhangi bir kullanıcı, kanal op veya kullanıcı davet başka olmayabilir, sürece onlar o kanalda bir üyesisiniz. Otherwise, if +A is NOT set only channel half-operators and above may invite users into the channel. + A kümesi DEĞİLDİR Aksi takdirde, sadece yarım operatörleri ve üzeri kanal, kullanıcıları davet edebilir kanal. It is completely independent of +i. Tamamen + i. bağımsızdır

If no parameters are given, the channels you are currently invited to but have not yet joined are listed. hiçbir parametre verilirse, kanallar, şu anda ancak davet henüz listelenen katılmamış vardır.

/PASS [password] / PASS [Şifre]
This command is used by your irc client when setting up your irc session, and should not be issued by a fully connected client. Bu komut irc müşteri tarafından ne zaman irc oturum kurma ve kullanılan bir tam bağlı müşteri tarafından verilen olmamalıdır.

/WHOWAS [nick] / WHOWAS [nick]
Returns a list of times the user was last seen on irc along with the time they were last seen and their server. kez İade listesi kullanıcı son irc üzerinde boyunca en son ve sunucu görüldü zamanla görüldü.

/WHOIS [nick] {server} / WHOIS [nick] (server)
Returns the WHOIS information of a user, their channels, hostname, etc. If a second nickname or server is provided, then a whois is performed from the server where the user is actually located rather than locally, showing idle and signon times. İade bir kullanıcının WHOIS bilgileri, ikinci bir kullanıcı adı veya e hizmet etmek, sonra bir whois kullanıcı gerçekten çok yerel olarak daha bulunduğu sunucudan gösteren yapılır sağlanıyorsa onların kanalları, i***, vb signon kez boşta.

/TIME {servermask} / ZAMAN (sunucumaskesi)
Returns the local time of the server, or remote time of another server. İade sunucusu veya başka bir sunucuya uzaktan zaman yerel saat.

/LINKS / LİNKLER
Shows all servers linked to this one. tüm sunucular bu bir bağlantı gösterir.

/MAP / MAP
Shows a graphical representation of all users and servers on the network. tüm kullanıcılar ve sunucular ağ üzerindeki bir grafiksel gösterir.

/SERVER / SERVER
This command is a booby-trap which will cause all opers to be notified of possible malicious activity. Bu komut tüm operler olası kötü niyetli faaliyet haberdar olmak için neden bir bubi tuzağı olduğu. InspIRCd does not support the RFC1459 /SERVER command on ports marked as client ports, neither does it accept client commands such as /NICK and /USER on ports designated for server connections. InspIRCd liman müşteri liman olarak işaretlenen / SERVER komutunu RFC1459 desteklemiyor, ne o / NICK ve port sunucu bağlantıları için belirlenmiş Doğum / USER gibi istemci komutları kabul yok.

/MODULES {debug [module-name-mask]} / MODÜLLER () [modül-ismi-mask] debug
Lists currently loaded modules, their memory offsets, flags and version numbers. Listeler şu anda, kendi bellek uzaklıklar, bayraklar ve sürüm numaraları modüllerin yüklü. This command has recently been made available to non-opers but if the user is not opered, they will only see the module name and no version information. Bu komut yeni olmayan operler ama eğer kullanıcı opered değildir elde edilmiştir, sadece ve hiçbir sürüm bilgileri modül adı göreceksiniz.

MODULES flags MODÜLLER bayrakları
If an oper issues this command, they will be shown a set of flags next to each module name. Bir oper sorunları bu komutu, onlar bayraklar bir dizi her modülün adının yanında gösterilir olacaktır. The meaning of these flags is shown below: Bu bayrakların anlamını aşağıda gösterilmiştir:

static statik Module cannot be unloaded as doing so will cause sync issues. Modül yapıyor gibi çok senkronizasyon sorunları neden olur boş olamaz.
vendor satıcı Module is a vendor module (came in the original tarball, not third-party). Modül bir satıcı modülü (orijinal arşivini geldi değil, üçüncü taraf) olduğu.
service provider servis sağlayıcı Module provides a service to other modules (can be a dependency). Modülü diğer modüller (bir bağımlılık olabilir) bir hizmet vermektedir.
common ortak Module needs to be common on all servers to link. Modülü ortak tüm sunucularda bağlamak gerekir.

/COMMANDS / KOMUTLARI
Lists all currently available commands, the module which provides them (or the core) and the number of parameters they take as a minimum. Listeler mevcut komutlar, onları (veya çekirdek) ve parametrelerin bir asgari olarak almak sayısını sağlayan modüldür.

Oper Commands Oper Komutları
/KLINE [user@host] {[duration] :[reason]} / Kline [user @ host] ([süre]: [sebep])
Sets or removes a k-line (host based ban) on a host and ident mask. Setleri veya bir ev sahibi ve ident maske bir k-line (host tabanlı yasağı) kaldırır. You must specify at least 3 parameters to add a ban, and one parameter to remove a ban (just the user@host section). Bir yasak, bir parametre yasağı (sadece kullanıcı kaldırmak eklemek @ host bölümü) en az 3 parametre belirtmelisiniz. The duration may be specified in seconds, or in the following format 1y2w3d4h5m6s - meaning one year, two weeks, three days, 4 hours, 5 minutes and 6 seconds. Süresi saniye cinsinden belirtilen olabilir veya aşağıdaki biçimde 1y2w3d4h5m6s - bir yıl, iki hafta anlamı, üç gün, 4 saat, 5 dakika ve 6 saniye. All fields in this format are optional. Bu biçimde tüm alanlar isteğe bağlıdır.

Please note that in InspIRCd 1.2 and later, KLINE is checked before the user registers in a ***ilar way to ZLINE if it is a '*@ip' format of mask. Unutmayın ki InspIRCd 1,2 ve daha sonra, Kline benzer şekilde bir '* maske @ ip' biçiminde olup olmadığını zline için kullanıcı kayıtlarından önce kontrol edilir. This prevents waste of resources in needless DNS and ident lookups etc. Bu gereksiz DNS ve ident aramalarını vb kaynakların israfına engel

/ZLINE [ipmask] {[duration] :[reason]} / Zline [ipmask] ([süre]: [sebep])
Sets or removes a z-line (ip based ban) on an ip range mask. Setler veya ip aralığı maske üzerinde z-line (temelli ban ip) kaldırır. You must specify at least 3 parameters to add a ban, and one parameter to remove a ban (just the ipmask). You) yasağı, bir parametre yasağı (sadece ipmask kaldırmak eklemek için en az 3 parametre belirtmelisiniz. The duration may be specified in seconds, or in the following format 1y2w3d4h5m6s - meaning one year, two weeks, three days, 4 hours, 5 minutes and 6 seconds. Süresi saniye cinsinden belirtilen olabilir veya aşağıdaki biçimde 1y2w3d4h5m6s - bir yıl, iki hafta anlamı, üç gün, 4 saat, 5 dakika ve 6 saniye. All fields in this format are optional. Bu biçimde tüm alanlar isteğe bağlıdır.

/QLINE [nickmask] {[duration] :[reason]} / QLINE [nickmask] ([süre]: [sebep])
Sets or removes a q-line (global nick based ban) on a nick mask. Setleri veya nick maske bir q-line (global nick tabanlı yasağı) kaldırır. You must specify at least 3 parameters to add a ban, and one parameter to remove a ban (just the nickmask). You) yasağı, bir parametre yasağı (sadece nickmask kaldırmak eklemek için en az 3 parametre belirtmelisiniz. The duration may be specified in seconds, or in the following format 1y2w3d4h5m6s - meaning one year, two weeks, three days, 4 hours, 5 minutes and 6 seconds. Süresi saniye cinsinden belirtilen olabilir veya aşağıdaki biçimde 1y2w3d4h5m6s - bir yıl, iki hafta anlamı, üç gün, 4 saat, 5 dakika ve 6 saniye. All fields in this format are optional. Bu biçimde tüm alanlar isteğe bağlıdır.

/GLINE [user@host] {[duration] :[reason]} / Gline [user @ host] ([süre]: [sebep])
Sets or removes a g-line (global host based ban) on host mask. Setler veya hostmaskı bir g-line (global host tabanlı yasağı) kaldırır. You must specify at least 3 parameters to add a ban, and one parameter to remove a ban (just the user@host section). Bir yasak, bir parametre yasağı (sadece kullanıcı kaldırmak eklemek @ host bölümü) en az 3 parametre belirtmelisiniz. The duration may be specified in seconds, or in the following format 1y2w3d4h5m6s - meaning one year, two weeks, three days, 4 hours, 5 minutes and 6 seconds. Süresi saniye cinsinden belirtilen olabilir veya aşağıdaki biçimde 1y2w3d4h5m6s - bir yıl, iki hafta anlamı, üç gün, 4 saat, 5 dakika ve 6 saniye. All fields in this format are optional. Bu biçimde tüm alanlar isteğe bağlıdır.

Please note that in InspIRCd 1.2 and later, GLINE is checked before the user registers in a ***ilar way to ZLINE if it is a '*@ip' format of mask. Unutmayın ki InspIRCd 1,2 ve daha sonra, gline benzer şekilde bir '* maske @ ip' biçiminde olup olmadığını zline için kullanıcı kayıtlarından önce kontrol edilir. This prevents waste of resources in needless DNS and ident lookups etc. Bu gereksiz DNS ve ident aramalarını vb kaynakların israfına engel

/ELINE [user@host] {[duration] :[reason]} / Eline [user @ host] ([süre]: [sebep])
Sets or removes a e-line (local ban exception) on host mask. Setler veya hostmaskı bir e-line (yerel yasağı istisna) kaldırır. You must specify at least 3 parameters to add an exception, and one parameter to remove an exception (just the user@host section). Bir istisna eklemek ve bir parametre bir istisna (sadece kullanıcıyı silmek için @ host bölümü) en az 3 parametre belirtmelisiniz. The duration may be specified in seconds, or in the following format 1y2w3d4h5m6s - meaning one year, two weeks, three days, 4 hours, 5 minutes and 6 seconds. Süresi saniye cinsinden belirtilen olabilir veya aşağıdaki biçimde 1y2w3d4h5m6s - bir yıl, iki hafta anlamı, üç gün, 4 saat, 5 dakika ve 6 saniye. All fields in this format are optional. Bu biçimde tüm alanlar isteğe bağlıdır.

/DIE [password] / DIE [Şifre]
If the correct password is provided, and you are an operator, this command will shut down the local server. Doğru şifre sağlanıyorsa ve bir operatör vardır, bu komut yerel sunucu kapanacaktır.

/RESTART [password] / RESTART [Şifre]
If the correct password is provided, and you are an operator, this command will restart the local server. Doğru şifre sağlanıyorsa ve bir operatör vardır, bu komut yerel sunucu yeniden başlayacaktır.

/KILL [nickname-list] [reason] / KILL [nick-list] [sebep]
This command will disconnect a user from IRC with the given reason. Bu komut verilen nedeni ile IRC bir kullanıcı kesmek olacaktır. You may provide the nicknames of multiple users in the first parameter seperated by commas. İlk parametre virgülle ayırarak birden çok kullanıcı takma sağlayabilir. If you disconnect yourself, parsing of the command will stop at the position of your nickname in the list. Eğer komut listesinde takma konumunu duracaktır ayrıştırma kendiniz kesmek durumunda.

/REHASH {servername} / Rehash (sunucuadı)
This command will cause the server configuration file to be re-read and values re-initialised. Bu komut sunucu yapılandırmasını yeniden okumak ve yeniden başlatılmıştır değerler dosyası neden olur. All modules which are able will reload their settings and re-initialize. kendi ayarları ve yeniden başlatılamadı yeniden yüklenir edebiliyoruz Tüm modüller. The core will also unload any modules which you have removed from the config, and load any new modules which you have added since the last time the Configuration file was read. Çekirdek, olacak config dan kaldırma herhangi kaldırılması Modül aynı zamanda ve son kez yük herhangi bir başlangıç eklediğiniz modülleri yeni Yapılandırma dosyasını okumak oldu. If a server name is provided, the remote server given is rehashed instead of the local one. Bir sunucu adı verilir ise, uzak sunucu verilen yerine yerel biri rehashed olduğunu.

Unlike many other ircd programs, REHASH commands continue along their path after being actioned upon, so for example "/REHASH *" will rehash all servers on the network including the local one. diğer birçok ircd programlarının aksine, rehash sonra kendi yolunda devam komutlar üzerine, bu nedenle örneğin "/ rehash *" olacak rehash yerel dahil olmak üzere ağ üzerindeki tüm sunucular actioned bulunuyor.

/TRACE [nick|user@host|servermask] / TRACE [nick | user @ host | sunucumaskesi]
This command will provide a list of all users and servers which must be passed through or over to reach a given object (server or user) Bu komut) tüm kullanıcıları ve üzerinden veya üzerinde belirli bir nesne (sunucu veya kullanıcı ulaşmak için geçirilmesi gereken bir sunucu listesi sağlayacaktır

/CONNECT [servermask] {servermask} / CONNECT [sunucumaskesi] (sunucumaskesi)
Create a connection to the given servermask. Oluşturmak verilen sunucumaskesi bağlantı. You must have configured the server for linking in your configuration file, and provided a password. Eğer yapılandırma dosyası içinde bağlamak için, sunucu yapılandırılmış olması ve bir parola sağladı. If you specify more than one parameter, the first parameter is that of a server to be instructed to connect to the second, remotely. Birden fazla parametre, ilk parametre belirtirseniz bir sunucunun ikinci, uzaktan bağlanmak için talimat olmaktır.

/SQUIT [servermask] / SQUIT [sunucumaskesi]
Disconnect a locally connected server matching servermask from the network. Kes bir yerel bağlı sunucu ağ dan eşleşen sunucumaskesi.

/RSQUIT [servermask] / RSQUIT [sunucumaskesi]
This causes a remote server, specified by the servermask, to disconnect from the network without desyncing the network. Bu sunucumaskesi tarafından belirlenen, ağdan ağa desyncing olmadan kesmek için bir uzak sunucuya neden olur.

/LOADMODULE [filename.so] / LoadModule [filename.so]
Loads a new module into the IRCd. Yükler IRCd yeni bir modül. Be very careful with your use of this command! komut olun bu kullanımınız çok dikkatli! When you load a module it is initialized, and any modes or commands the module implements will instantly become available. Eğer herhangi bir modları Başlatılmasına bir modül yüklediğinizde veya anında kullanılabilir olacak modül uygular komutları. Note that if you add a module to your server which other servers on the network do not have, and it implements a user or channel mode, you will desynchronise your network! ağ kanal unutmayın ağındaki sunucuların diğer bir modül eklemek eğer sunucu için değil, ya da ve uygulayan bir kullanıcı modundayken, desynchronise yapacaksın! The module is loaded from the modules directory you configured when you compiled your ircd. Modülü ne zaman sizin ircd derlenmiş yapılandırılmış listesi modüller yüklenir.

/UNLOADMODULE [filename.so] / UNLOADMODULE [filename.so]
This unloads an existing module from the ircd. ircd gelen bu unloads varolan bir modül. Note that you may not unload a module which has marked itself as static without first restarting the irc server (these are usually modules which implement channel or user modes, type /modules for a list of flags associated with each module). ki statik olarak ilk bu genellikle bayraklar her modülü ile ilgili bir liste için kanal veya kullanıcı modları yazın / modules uygulamak modülleri irc server (yeniden başlatmaya gerek kalmadan kendini belirgin bir modül kaldıramıyor olabilir) dikkat ediniz.

/RELOADMODULE [filename.so] / RELOADMODULE [filename.so]
Does UNLOADMODULE and LOADMODULE in one command, handy for quick hotpatching of a module. UNLOADMODULE ve LoadModule bir komutla, hızlı bir modülün Anında düzeltme için kullanışlı yapar.

/RELOAD [commandname] / RELOAD [buyrukadı]
Reload the shared object file which implements the given command. Sayfaya verilen komutu uygular paylaşımlı nesne dosyası. Note that these shared objects cannot be removed in the same way as modules, nor can new ones be introduced at runtime, they may only reloaded, eg for hotpatching. Bu paylaşılan nesneler modül olarak aynı şekilde silinemez, ne de Not olabilir yenilerini runtime olarak tanıtılan, sadece, Anında düzeltme örneğin tekrar olabilir.

/CLEARCACHE / CLEARCACHE
InspIRCd uses an internal cache for resolved hosts in order to speed up hostname resolution. InspIRCd çözüldü konaklar için sipariş hostname çözünürlük hızlandırmak için bir iç önbellek kullanır. This command clears the cache which can prove useful after eg. Bu komut örneğin sonra kanıtlayabilirim önbelleği temizler. changing DNS for any of your links or ***ilar. herhangi bir link veya benzeri için değişen DNS.

 
Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
sohbet odaları reklam ver Benimmekan Mobil Sohbet
Cevapla

Etiketler
inspircd, komutları, oper


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
- Oper Komutları - ibRet IRCd 3 09 Ocak 2016 09:57
/Helpop ?Opercmds - Kullanılabilir OPER Komutları stonecypher OperServ 5 01 Mayıs 2015 15:26
Oper Komutları Lazım SLayerK mIRC Scripting Sorunları 18 19 Ekim 2010 21:45
Nick Serv Komutları - IRC Komutları - mIRC armoking_yesil Unreal IRCd 0 09 Mart 2009 20:35
InspIRCd oper ve servisler yardım Serseri InspIRCd 1 24 Mayıs 2008 18:11