IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 18 Ocak 2012, 21:34   #1
Çevrimdışı
özürlüler idaresi başkanliği özürlüler şurasi yönetmeliği


aşk sohbet odaları


ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZÜRLÜLER ŞURASI YÖNETMELİĞİResmi Gazete Tarihi: 08.12.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24607

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Özürlüler Şurası'nın oluşumu, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Özürlüler Şurası'nın oluşumu, çalışma usul ve esasları ile bunlarla ilgili diğer hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan : Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanını,

b) Başkanlık : Özürlüler İdaresi Başkanlığını,

c) Başkan : Özürlüler İdaresi Başkanını,

d) Şura : Özürlüler Şurası'nı,

e) Üye : Özürlüler Şurası'na Şura Üyesi olmak üzere resmi olarak davet edilmiş ve oy hakkı bulunan üyeyi,

f) Genel Kurul : Şura'nın doğal üyeleri ve temsilci üyelerinden oluşan kurulu,

g) Divan Başkanlığı : Başkanı, Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı veya Özürlüler İdaresi Başkanı olan, diğer üyeleri Özürlüler Şurası Genel Kurulu tarafından seçilen Özürlüler Şurası yürütücü organını,

h) Yürütme Kurulu : Şura'nın planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu olan Şura yürütme kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şuranın Oluşumu, Görevleri ve Gündemi

Şuranın Oluşumu

Madde 5 - Şura, Başkanlıkça belirlenecek yer ve tarihte üye tam sayısının en az üçte ikisiyle istişari nitelikte kararlar almak üzere iki yılda bir kez toplanır.

Bakan, Şura'nın doğal üyesi ve başkanıdır. Bakanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Şura'nın başkanlığını yapar.

Şura; doğal üyeler, temsilci üyeler ve gözlemcilerin toplanmasından oluşur. Şura'ya katılan her üyenin bir oy hakkı vardır.

Şura, çalışmalarını komisyon toplantıları ve genel kurul toplantıları halinde yürütür.

Doğal Üyeler

Madde 6 - Şura'nın doğal üyeleri, Bakan, Başkan ve diğer Özürlüler Yüksek Kurulu Üyeleri, Başkanlık Başkan Yardımcıları, Yürütme Kurulu Üyeleri, Özürlüler Uzmanları, Şura'nın gündemiyle ilgili uzmanlar, Şura'nın gündemiyle ilgili Başkanlık personelidir.

Temsilci Üyeler

Madde 7 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463) Şuranın temsilci üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, Başbakanlık temsilcisi, Yükseköğretim Kurulu temsilcisi, konu ile ilgili üniversitelerin temsilcileri, özürlülerle ilgili konfederasyonların ve federasyonların başkanları, özürlüler ile ilgili spor federasyonları başkanları, Bakan tarafından ismen davet edilenler, Başkanlıkça ismen davet edilenler, Başkanlıkça çağırılacak konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileridir.

Gözlemciler

Madde 8 - Şura başkanı, Şura'ya yurt içinden veya yurt dışından gözlemciler davet edebilir, gözlemciler görüş bildirebilir, fakat oy kullanamazlar.

Şuranın Amacı

Madde 9 - Şura'nın amacı, Özürlüler İdaresi Başkanlığının kuruluş amacı ve görevleri doğrultusunda, özürlü ve özürlülük konusunda her türlü görüş ve çözüm önerilerini tartışmak, ulusal politikalara esas olacak ilke ve programlar oluşturmak, kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası alanlardaki görüş, düşünce ve gelişmelerin aktarılmasını, tartışılmasını sağlamaktır.

Şuranın Görevi

Madde 10 - Başkanlığın en yüksek danışma kurulu olan Özürlüler Şurası özürlülerle ilgili konularda tetkik ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

Şura Gündeminin Belirlenmesi

Madde 11 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463) Şuranın gündemi, Şuranın gerçekleştirileceği tarihten en az üç ay önce yürütme kurulu tarafından belirlenerek Bakanın onayından sonra kesinlik kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şura Çalışmalarının Usul ve Esasları

Şura Komisyonlarının Oluşumu ile Çalışma Usul ve Esasları

Madde 12 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463)Şura gündeminin belirlenmesini takiben gündeme ilişkin gerekli görüldüğü takdirde komisyonlar oluşturulur. Komisyonların üye sayısı 15'ten az olamaz.

Komisyonlar, ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportör seçerler ve çalışma programını hazırlarlar. İlk toplantıdan sonra seçim sonucunu ve hazırladıkları çalışma programını Şura sekreterliğine teslim ederler.

Komisyon çalışmaları üç günden az, beş günden fazla olamaz.

Komisyon başkanlığı, kişisel bildiriler ile kurum ve kuruluşların görüş yazılarının komisyonlarda görüşülmesini sağlar.

Komisyon toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komisyon toplantıları ile kararları tüm üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şura genel kurul toplantısına sunulmak üzere bütün üyelerce imzalanmış bir rapor hazırlanır ve Şura sekreterliğine teslim edilir. Şura sekreterliği, hazırlanan raporları görüşülmek üzere genel kurula sunar.

Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları

Madde 13 - Genel kurul, Şura'nın en yüksek karar organıdır. Genel kurul divan başkanlığını Bakan yürütür. Genel kurul, üyeler arasından iki başkan yardımcısı ile dört raportör seçerek divan başkanlığını oluşturur.

Genel kurul çalışmaları iki günden az, dört günden fazla olamaz.

Genel kurul toplantıları en fazla üç saatlik bölümlerden oluşan oturumlar halinde yapılır. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler bu taleplerini divan başkanlığına ad bildirmek suretiyle iletirler ve divan başkanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler.

Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları divan başkanlığınca okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesinin ardından divan başkanlığınca birisi lehte, diğeri ise aleyhte olmak üzere iki üyeye daha söz verilerek komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul, ret ya da çekimser şeklinde oy kullanır. Komisyon raporları oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek Şura kararına dönüştürülür. Oyların eşit olması halinde divan başkanlığınca uygun bulunan görüş kabul edilir. Raporlar üzerindeki kararlara uygun ekleme ve çıkarmayı gerektiren düzeltmeler her komisyon başkanlığınca yapılır ve divan başkanlığına teslim edilir.

Oturumlarda görüşülen konulara ilişkin olarak en az üç üye tarafından imzalanmak suretiyle önerge verilebilir. Verilen her önerge ayrı ayrı divan başkanlığınca okutulur ve Şura üyelerinin oyuna sunulur. Oylama sonucunda kabul edilen önergeler kararlara dahil edilir.

Şura Sonuç Bildirgesi

Madde 14 - Şura çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi divan başkanlığınca hazırlanır ve Şura başkanı tarafından kamuoyuna açıklanır.

Tebliğler

Madde 15 - Şura toplantılarında Başkanlık tarafından gündeme ilişkin olarak belirlenen konularda bilim adamlarınca hazırlanan bilimsel tebliğler, divan başkanlığınca uygun görülen oturumlarda Şura üyelerine sunulur ve üzerinde tartışma yapılabilir.

Tebliğler, üzerinde yapılan tartışmaları da içerecek şekilde Başkanlık tarafından yayımlanabilir.

Şura Kararları

Madde 16 - Şura kararları, Başkanlık tarafından yayımlanır ve ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilir. Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamalar Başkanlıkça izlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme Kurulu ve Şura Sekreterliği

Yürütme Kurulunun Amacı ve Oluşumu

Madde 17 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463) Özürlüler Şurası sürecinde Şura sekreterliğine yol göstermek ve çalışmalarını izlemek amacıyla Şura yürütme kurulu kurulur. Yürütme kurulu, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile bir başkan yardımcısı başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ile ana ve yardımcı hizmet dairesi başkanlarından oluşur. Yürütme kurulu Şuranın düzenli yürütülmesini sağlar.

Yürütme kurulu başkanının bulunmadığı hallerde yürütme kurulu başkanının uygun gördüğü bir üye başkanlığı vekaleten yürütür. Yürütme kurulu toplantı yeter sayısı ile toplanır.

Yürütme kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ancak oyların eşitliği durumunda yürütme kurulu başkanının kullandığı oy yönünde alınan kararlar geçerlidir.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 18 - Yürütme kurulunun görevleri;

a) Şura'nın gündemini, çalışma esaslarını ve takvimini belirlemek,

b) Şura'nın yapılacağı ili tespit etmek,

c) Şura gündemiyle ilgili üyeleri tespit etmek,

d) Hazırlık çalışmalarını başlatmak ve izlemek,

e) Başkanlık birimleri arasında Şura'nın organizasyonu ve yürütülmesi konusunda yardımlaşma, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere çalışma grupları kurmak,

f) Şuraya ait ayrıntıları planlamak ve yürütülmesini sağlamaktır.

Şura Sekreterya Hizmetleri

Madde 19 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463) Şuranın sekreterya hizmetleri Başkanlık Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Şura Sekreterliğinin Görevleri

Madde 20 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463) Şura sekreterliğinin görevleri;

a) Yürütme kurulu tarafından tespit edilen Şura gündemini ve Şura toplantı tarihini Bakanın onayına sunmak,

b) Davetlerin zamanında yapılmasını sağlamak,

c) Şura'nın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,

d) Komisyonlar tarafından hazırlanan raporların genel kurulda görüşülmek üzere üyelere dağıtılmasını sağlamak,

e) Şura kapsamında gerekli görülen basılı ve görsel yayınları basılması için ilgili Başkanlık birimine göndermektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Şura Giderlerinin Karşılanması

Madde 21 - Şura'nın organizasyonu ve gerçekleştirilmesine ilişkin tüm giderler Başkanlık bütçesinden karşılanır.

Şura toplantılarına Şura'nın yapılacağı il dışından katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre belirlenen miktarda yolluk ödenir.

Yayın Hakkı

Madde 22 - Şura'ya sunulan tebliğler ile yapılan konuşma tutanaklarının ve Şura raporlarının yayın hakkı münhasıran Başkanlığa ait olup, anılan tebliğler ile konuşmaların sahiplerine telif ücreti ödenmez.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 23 - 12/11/1997 tarihli ve 23168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24 - Sayıştay ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.


Kaynak:T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZÜRLÜLER ŞURASI YÖNETMELİĞİResmi Gazete Tarihi: 08.12.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24607

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Özürlüler Şurası'nın oluşumu, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Özürlüler Şurası'nın oluşumu, çalışma usul ve esasları ile bunlarla ilgili diğer hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan : Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanını,

b) Başkanlık : Özürlüler İdaresi Başkanlığını,

c) Başkan : Özürlüler İdaresi Başkanını,

d) Şura : Özürlüler Şurası'nı,

e) Üye : Özürlüler Şurası'na Şura Üyesi olmak üzere resmi olarak davet edilmiş ve oy hakkı bulunan üyeyi,

f) Genel Kurul : Şura'nın doğal üyeleri ve temsilci üyelerinden oluşan kurulu,

g) Divan Başkanlığı : Başkanı, Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı veya Özürlüler İdaresi Başkanı olan, diğer üyeleri Özürlüler Şurası Genel Kurulu tarafından seçilen Özürlüler Şurası yürütücü organını,

h) Yürütme Kurulu : Şura'nın planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu olan Şura yürütme kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şuranın Oluşumu, Görevleri ve Gündemi

Şuranın Oluşumu

Madde 5 - Şura, Başkanlıkça belirlenecek yer ve tarihte üye tam sayısının en az üçte ikisiyle istişari nitelikte kararlar almak üzere iki yılda bir kez toplanır.

Bakan, Şura'nın doğal üyesi ve başkanıdır. Bakanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Şura'nın başkanlığını yapar.

Şura; doğal üyeler, temsilci üyeler ve gözlemcilerin toplanmasından oluşur. Şura'ya katılan her üyenin bir oy hakkı vardır.

Şura, çalışmalarını komisyon toplantıları ve genel kurul toplantıları halinde yürütür.

Doğal Üyeler

Madde 6 - Şura'nın doğal üyeleri, Bakan, Başkan ve diğer Özürlüler Yüksek Kurulu Üyeleri, Başkanlık Başkan Yardımcıları, Yürütme Kurulu Üyeleri, Özürlüler Uzmanları, Şura'nın gündemiyle ilgili uzmanlar, Şura'nın gündemiyle ilgili Başkanlık personelidir.

Temsilci Üyeler

Madde 7 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463) Şuranın temsilci üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, Başbakanlık temsilcisi, Yükseköğretim Kurulu temsilcisi, konu ile ilgili üniversitelerin temsilcileri, özürlülerle ilgili konfederasyonların ve federasyonların başkanları, özürlüler ile ilgili spor federasyonları başkanları, Bakan tarafından ismen davet edilenler, Başkanlıkça ismen davet edilenler, Başkanlıkça çağırılacak konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileridir.

Gözlemciler

Madde 8 - Şura başkanı, Şura'ya yurt içinden veya yurt dışından gözlemciler davet edebilir, gözlemciler görüş bildirebilir, fakat oy kullanamazlar.

Şuranın Amacı

Madde 9 - Şura'nın amacı, Özürlüler İdaresi Başkanlığının kuruluş amacı ve görevleri doğrultusunda, özürlü ve özürlülük konusunda her türlü görüş ve çözüm önerilerini tartışmak, ulusal politikalara esas olacak ilke ve programlar oluşturmak, kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası alanlardaki görüş, düşünce ve gelişmelerin aktarılmasını, tartışılmasını sağlamaktır.

Şuranın Görevi

Madde 10 - Başkanlığın en yüksek danışma kurulu olan Özürlüler Şurası özürlülerle ilgili konularda tetkik ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

Şura Gündeminin Belirlenmesi

Madde 11 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463) Şuranın gündemi, Şuranın gerçekleştirileceği tarihten en az üç ay önce yürütme kurulu tarafından belirlenerek Bakanın onayından sonra kesinlik kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şura Çalışmalarının Usul ve Esasları

Şura Komisyonlarının Oluşumu ile Çalışma Usul ve Esasları

Madde 12 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463)Şura gündeminin belirlenmesini takiben gündeme ilişkin gerekli görüldüğü takdirde komisyonlar oluşturulur. Komisyonların üye sayısı 15'ten az olamaz.

Komisyonlar, ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportör seçerler ve çalışma programını hazırlarlar. İlk toplantıdan sonra seçim sonucunu ve hazırladıkları çalışma programını Şura sekreterliğine teslim ederler.

Komisyon çalışmaları üç günden az, beş günden fazla olamaz.

Komisyon başkanlığı, kişisel bildiriler ile kurum ve kuruluşların görüş yazılarının komisyonlarda görüşülmesini sağlar.

Komisyon toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komisyon toplantıları ile kararları tüm üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şura genel kurul toplantısına sunulmak üzere bütün üyelerce imzalanmış bir rapor hazırlanır ve Şura sekreterliğine teslim edilir. Şura sekreterliği, hazırlanan raporları görüşülmek üzere genel kurula sunar.

Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları

Madde 13 - Genel kurul, Şura'nın en yüksek karar organıdır. Genel kurul divan başkanlığını Bakan yürütür. Genel kurul, üyeler arasından iki başkan yardımcısı ile dört raportör seçerek divan başkanlığını oluşturur.

Genel kurul çalışmaları iki günden az, dört günden fazla olamaz.

Genel kurul toplantıları en fazla üç saatlik bölümlerden oluşan oturumlar halinde yapılır. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler bu taleplerini divan başkanlığına ad bildirmek suretiyle iletirler ve divan başkanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler.

Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları divan başkanlığınca okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesinin ardından divan başkanlığınca birisi lehte, diğeri ise aleyhte olmak üzere iki üyeye daha söz verilerek komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul, ret ya da çekimser şeklinde oy kullanır. Komisyon raporları oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek Şura kararına dönüştürülür. Oyların eşit olması halinde divan başkanlığınca uygun bulunan görüş kabul edilir. Raporlar üzerindeki kararlara uygun ekleme ve çıkarmayı gerektiren düzeltmeler her komisyon başkanlığınca yapılır ve divan başkanlığına teslim edilir.

Oturumlarda görüşülen konulara ilişkin olarak en az üç üye tarafından imzalanmak suretiyle önerge verilebilir. Verilen her önerge ayrı ayrı divan başkanlığınca okutulur ve Şura üyelerinin oyuna sunulur. Oylama sonucunda kabul edilen önergeler kararlara dahil edilir.

Şura Sonuç Bildirgesi

Madde 14 - Şura çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi divan başkanlığınca hazırlanır ve Şura başkanı tarafından kamuoyuna açıklanır.

Tebliğler

Madde 15 - Şura toplantılarında Başkanlık tarafından gündeme ilişkin olarak belirlenen konularda bilim adamlarınca hazırlanan bilimsel tebliğler, divan başkanlığınca uygun görülen oturumlarda Şura üyelerine sunulur ve üzerinde tartışma yapılabilir.

Tebliğler, üzerinde yapılan tartışmaları da içerecek şekilde Başkanlık tarafından yayımlanabilir.

Şura Kararları

Madde 16 - Şura kararları, Başkanlık tarafından yayımlanır ve ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilir. Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamalar Başkanlıkça izlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme Kurulu ve Şura Sekreterliği

Yürütme Kurulunun Amacı ve Oluşumu

Madde 17 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463) Özürlüler Şurası sürecinde Şura sekreterliğine yol göstermek ve çalışmalarını izlemek amacıyla Şura yürütme kurulu kurulur. Yürütme kurulu, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile bir başkan yardımcısı başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ile ana ve yardımcı hizmet dairesi başkanlarından oluşur. Yürütme kurulu Şuranın düzenli yürütülmesini sağlar.

Yürütme kurulu başkanının bulunmadığı hallerde yürütme kurulu başkanının uygun gördüğü bir üye başkanlığı vekaleten yürütür. Yürütme kurulu toplantı yeter sayısı ile toplanır.

Yürütme kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ancak oyların eşitliği durumunda yürütme kurulu başkanının kullandığı oy yönünde alınan kararlar geçerlidir.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 18 - Yürütme kurulunun görevleri;

a) Şura'nın gündemini, çalışma esaslarını ve takvimini belirlemek,

b) Şura'nın yapılacağı ili tespit etmek,

c) Şura gündemiyle ilgili üyeleri tespit etmek,

d) Hazırlık çalışmalarını başlatmak ve izlemek,

e) Başkanlık birimleri arasında Şura'nın organizasyonu ve yürütülmesi konusunda yardımlaşma, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere çalışma grupları kurmak,

f) Şuraya ait ayrıntıları planlamak ve yürütülmesini sağlamaktır.

Şura Sekreterya Hizmetleri

Madde 19 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463) Şuranın sekreterya hizmetleri Başkanlık Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Şura Sekreterliğinin Görevleri

Madde 20 - (Değişik: RG- 15/03/2007-26463) Şura sekreterliğinin görevleri;

a) Yürütme kurulu tarafından tespit edilen Şura gündemini ve Şura toplantı tarihini Bakanın onayına sunmak,

b) Davetlerin zamanında yapılmasını sağlamak,

c) Şura'nın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,

d) Komisyonlar tarafından hazırlanan raporların genel kurulda görüşülmek üzere üyelere dağıtılmasını sağlamak,

e) Şura kapsamında gerekli görülen basılı ve görsel yayınları basılması için ilgili Başkanlık birimine göndermektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Şura Giderlerinin Karşılanması

Madde 21 - Şura'nın organizasyonu ve gerçekleştirilmesine ilişkin tüm giderler Başkanlık bütçesinden karşılanır.

Şura toplantılarına Şura'nın yapılacağı il dışından katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre belirlenen miktarda yolluk ödenir.

Yayın Hakkı

Madde 22 - Şura'ya sunulan tebliğler ile yapılan konuşma tutanaklarının ve Şura raporlarının yayın hakkı münhasıran Başkanlığa ait olup, anılan tebliğler ile konuşmaların sahiplerine telif ücreti ödenmez.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 23 - 12/11/1997 tarihli ve 23168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24 - Sayıştay ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.


Kaynak:T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
idaresi, ÖzÜrlÜler, şurasi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
TURİZM, SEYAHAT ve ÖZÜRLÜLER Ecrin Engelli Hakları 0 12 Ocak 2012 21:28
özürlüler idaresi başkanliği teşkilat ve görevleri hakkinda kanun hükmünde kararname Ecrin Mevzuat - Genelge - Yönetmelik 0 11 Ocak 2012 23:41