IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
 
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 31 Ağustos 2007, 19:49   #21
Çevrimdışı
Cevap: Fethullah Gülen böyle kutladı
Ben Bu adamın dürüst müslüman olduguna inanmıyorum makalede yazılan şeylerin de dogru olduguna inanıyorum türkiye karıştırılmaya çalışılıyor askerimiz yıpratılmaya çalışıyor halk eyerki askerine güvenmez ise kendi felaketini hazırlamış olur benim şahsi düşüncem MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKLERE BİR KURTARICI OLARAK GÖNDERİLDİ ALLAHIN yardımı ilen hristiyanlardan anadoluyu arındırdık cumhuriyetimizi kurduk o eşsiz bir komutan eşsiz bir yöneticidir devlet adamıdır ben buna inaıyorum fakat bir daha öyle bir şansımızın olacagını sanmıyorum halk şimdiki hükümeti seçti saygı duyuyorum ama yarın eyerki işgal edilir isek hiç kimse aglamasın sızlamasın ben silahımlan düşmanı beklerim bir tane sinide öldürmeden ölmeyi allah nasip eylemesin inandıgım degerlerin yalunda giderim asla ardımada bakmam...

 

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Alt 31 Ağustos 2007, 20:24   #22
Çevrimdışı
Cevap: Fethullah Gülen böyle kutladı
By-Dracula : Fethullah Hocanin ismini Ağzina Alirken Selavat Getir çarpilirsin valla :p


işin şakasi. saçmaladınız. iyice boş verin gitsin.

Sizemi Kalmiş :p Forum Tarihdeki En SAÇMA Konu..


Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

 

Alt 31 Ağustos 2007, 21:30   #23
Çevrimdışı
Cevap: Fethullah Gülen böyle kutladı
Bilmeyenler ögrensin kardeşim bunu yazmam daki amac türkiyenin nasıl içten blünmeye calışıldıgını bir nevi anlatmak için di anlayan anlar anlamayan anlamaz saygı duyarım benim düşün celerimede saygı duyulmasını isterim...

 

Alt 01 Eylül 2007, 02:51   #24
Çevrimdışı
Cevap: Fethullah Gülen böyle kutladı
By-Dracula Nickli Üyeden Alıntı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Bilmeyenler ögrensin kardeşim bunu yazmam daki amac türkiyenin nasıl içten blünmeye calışıldıgını bir nevi anlatmak için di anlayan anlar anlamayan anlamaz saygı duyarım benim düşün celerimede saygı duyulmasını isterim...

Sana gülmekten öteye gidemiyorum
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Türkiye'yi bölmek istiyor hea
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

Sana Türkiye'de Türklüğünü ispatlamış bu ülkeyi hepimizden daha fazla sevmiş sahiplenmiş ve ülkenin belkide bir daha göremeyecegi bir liderin açıklamasını gösterecegim o birşey diyorsa herkesin bir kere daha düşünmesi lazım bence.

Başbuğ Türkeş'in M.F.Gülen hakkındaki yorumu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

 

Alt 01 Eylül 2007, 06:37   #25
Çevrimdışı
Cevap: Fethullah Gülen böyle kutladı
Bizim insanimiz maalesef inandiği şeyi duydugundan gördüğünden ibaret sanıyor.

 

Alt 11 Eylül 2007, 03:12   #26
Çevrimdışı
Cevap: Fethullah Gülen böyle kutladı
'Gülen'i FBI koruyor'

Sivil toplum örgütleri 'Hükümetin irtica ile mücadeleye niyeti yok' dediler
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sivil toplum örgütlerince düzenlenen toplantýda irticai faaliyette bulunan çevreler masaya yatýrýldý. Ýç ve dýþ baðlantýlarýyla birlikte incelenen irticai hareketin önlenmesi için hükümetin acil önlemler almasý istendi. Ankara Üniversitesi Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü'nde görevli öðretim görevlisi Necip Hablemitoðlu , Türkiye'deki irticai harekete yurtdýþýndan saðlanan desteðe dikkat çekti. Almanya'da olduðu gibi anayasayý koruma kurumu oluþturulmasýný öneren Hablemitoðlu, devlet yönetiminde önemli yerlerde bulunan görevlilerin Milli Güvenlik Akademisi'nde hizmetiçi eðitime alýnmasýný istedi. Eski Harp Akademileri Komutaný emekli Orgeneral Kemal Yavuz , ''Ayaðýmýzýn altýndaki halý çekilince sýrtüstü düþebiliriz'' dedi. Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde gerçekleþtirilen toplantýnýn açýlýþýnda konuþan ADD Genel Baþkaný Yekta Güngör Özden , siyasilerin toplantýya ilgisizliðinden yakýndý. Özden, 17 Aðustos depremi nedeniyle Cumhuriyet Bayramý etkinliklerinin ertelenmesi 'gafletinde' bulunulduðunu belirterek ''Oysa sadece eðlencelerin ertelenmesi ile yetinilebilirdi'' dedi. Özden, Kültür ve Turizm bakanlýklarýnýn þeriatçý bir vakýfla ortak yurtdýþýnda fuarlara katýlmasýný eleþtirdi. Hablemitoðlu, Gülen'in müritlerine, yaz aylarýnda üç ay boyunca plajlarda insanlarý saflarýna çekmek için çalýþmalarý telkininde bulunduðunu kaydederek, ''Fethullah, FBI'ýn koruma programýndadýr'' dedi. Bugünkü siyasal iktidarýn irtica ile mücadele etmediðine dikkat çeken Hablemitoðlu, ABD'yi yönetenlerin gerek kendi ülkelerinde, gerekse Asya, Avrupa ülkelerindeki tarikatlara yönelik geliþtirdiði modellerin varlýðýna iþaret etti. Hablemitoðlu þunlarý söyledi: ''Kýsaca, ABD'nin Washington'dan biçtiði yeni model gömlek, Mormon, Moon , Scientology gibi tarikatlara uyarken, Talibanlardan Fethullahçýlara kadar uzanan siyasal Ýslamcý yapýlanmalara ise doðalarýnýn gereði çok dar geliyor ve bir þekilde bir süre idare ettikten sonra patlýyor. Sonra da Fethullahçý örneðinde olduðu gibi o ülkeye yayýlýyor. Fethullahçý suç organizasyonu ABD'den; Süleymancýlar, Milli Görüþçüler-Nakþibendiler Almanya'dan; yine Nakþibendilerin bir bölümü Ýngiltere'den ve Suudi Arabistan'dan; Hizbullahçýlar Ýran'dan yönlendirilirken Türk devleti soruna tek lokal çözümler aramak yerine bir mücadele sistematiði oluþturmak, buna uygun stratejiler geliþtirmek zorunda kalýyor.'' Kýsa vadede Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn il ve ilçe müdürlerinden baþlayarak diðer kritik görevlerdeki personelin aþamalý olarak Milli Güvenlik Akademisi'nde hizmetiçi eðitime alýnmasý gerektiðini belirten Hablemitoðlu, ''Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde yeni bir yapýlanmayla irtica daire baþkanlýðý kurulmalýdýr. Ama önce ve de öncelikle bir kararlýlýk göstergesi olarak askerlerin deyimiyle ibreti âlem olsun diye Fethullahçý organizasyon daðýtýlmalýdýr. ABD, Almanya, Ýngiltere, Ýran, Suudi Arabistan gibi þeriatçý yapýlanmalara tam destek veren ülkelere esnek misilleme politikalarý uygulanmalýdýr'' görüþünü dile getirdi. Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi öðretim görevlisi Gülseven Yaþer , görüntüler eþliðinde þeriatçýlarýn eðitime verdiði öneme dikkat çekti. Þeriatçýlarýn eðitim sistemlerinin tamamen Arap milliyetçiliðine dayandýðýný vurgulayan Yaþer, bu amaç doðrultusunda çok sayýda kitap bastýrýldýðýný dile getirdi. Fethullah Gülen tarafýndan takma isimle yazýlan kitaplarýn büyük çoðunluðunun Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yardýmcý ders kitabý olarak önerildiðine dikkat çeken Yaþer, ''Bunlardan 20 tanesi daha geçen ay Talim Terbiye Kurulu'nca iptal edildi'' dedi. Ýstanbul Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Nur Serter de, irticacý kesimlerin yaptýðý bir ankete dayanarak þeriatçý tehlikenin boyutlarýný anlattý. Toplantýda daha sonra konuþan eski Harp Akademileri Komutaný emekli orgeneral Kemal Yavuz, irticanýn yeni bir tehlike olmadýðýný kaydetti. Ýrticanýn toplumu bir kurt gibi kemirdiðini, geliþmesine engel olduðunu belirten Yavuz, ''Ýrtica belli zamanlarda saman alevi gibi parlamýþ, ancak demir yumrukla kýrýlabilmiþtir'' diye konuþtu.


Kaynak Fethullah.has.it

 

Alt 11 Eylül 2007, 11:51   #27
Çevrimdışı
Cevap: Fethullah Gülen böyle kutladı
Tayyi-ban Nickli Üyeden Alıntı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
'Gülen'i FBI koruyor'

Sivil toplum örgütleri 'Hükümetin irtica ile mücadeleye niyeti yok' dediler
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sivil toplum örgütlerince düzenlenen toplantýda irticai faaliyette bulunan çevreler masaya yatýrýldý. Ýç ve dýþ baðlantýlarýyla birlikte incelenen irticai hareketin önlenmesi için hükümetin acil önlemler almasý istendi. Ankara Üniversitesi Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü'nde görevli öðretim görevlisi Necip Hablemitoðlu , Türkiye'deki irticai harekete yurtdýþýndan saðlanan desteðe dikkat çekti. Almanya'da olduðu gibi anayasayý koruma kurumu oluþturulmasýný öneren Hablemitoðlu, devlet yönetiminde önemli yerlerde bulunan görevlilerin Milli Güvenlik Akademisi'nde hizmetiçi eðitime alýnmasýný istedi. Eski Harp Akademileri Komutaný emekli Orgeneral Kemal Yavuz , ''Ayaðýmýzýn altýndaki halý çekilince sýrtüstü düþebiliriz'' dedi. Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde gerçekleþtirilen toplantýnýn açýlýþýnda konuþan ADD Genel Baþkaný Yekta Güngör Özden , siyasilerin toplantýya ilgisizliðinden yakýndý. Özden, 17 Aðustos depremi nedeniyle Cumhuriyet Bayramý etkinliklerinin ertelenmesi 'gafletinde' bulunulduðunu belirterek ''Oysa sadece eðlencelerin ertelenmesi ile yetinilebilirdi'' dedi. Özden, Kültür ve Turizm bakanlýklarýnýn þeriatçý bir vakýfla ortak yurtdýþýnda fuarlara katýlmasýný eleþtirdi. Hablemitoðlu, Gülen'in müritlerine, yaz aylarýnda üç ay boyunca plajlarda insanlarý saflarýna çekmek için çalýþmalarý telkininde bulunduðunu kaydederek, ''Fethullah, FBI'ýn koruma programýndadýr'' dedi. Bugünkü siyasal iktidarýn irtica ile mücadele etmediðine dikkat çeken Hablemitoðlu, ABD'yi yönetenlerin gerek kendi ülkelerinde, gerekse Asya, Avrupa ülkelerindeki tarikatlara yönelik geliþtirdiði modellerin varlýðýna iþaret etti. Hablemitoðlu þunlarý söyledi: ''Kýsaca, ABD'nin Washington'dan biçtiði yeni model gömlek, Mormon, Moon , Scientology gibi tarikatlara uyarken, Talibanlardan Fethullahçýlara kadar uzanan siyasal Ýslamcý yapýlanmalara ise doðalarýnýn gereði çok dar geliyor ve bir þekilde bir süre idare ettikten sonra patlýyor. Sonra da Fethullahçý örneðinde olduðu gibi o ülkeye yayýlýyor. Fethullahçý suç organizasyonu ABD'den; Süleymancýlar, Milli Görüþçüler-Nakþibendiler Almanya'dan; yine Nakþibendilerin bir bölümü Ýngiltere'den ve Suudi Arabistan'dan; Hizbullahçýlar Ýran'dan yönlendirilirken Türk devleti soruna tek lokal çözümler aramak yerine bir mücadele sistematiði oluþturmak, buna uygun stratejiler geliþtirmek zorunda kalýyor.'' Kýsa vadede Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn il ve ilçe müdürlerinden baþlayarak diðer kritik görevlerdeki personelin aþamalý olarak Milli Güvenlik Akademisi'nde hizmetiçi eðitime alýnmasý gerektiðini belirten Hablemitoðlu, ''Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde yeni bir yapýlanmayla irtica daire baþkanlýðý kurulmalýdýr. Ama önce ve de öncelikle bir kararlýlýk göstergesi olarak askerlerin deyimiyle ibreti âlem olsun diye Fethullahçý organizasyon daðýtýlmalýdýr. ABD, Almanya, Ýngiltere, Ýran, Suudi Arabistan gibi þeriatçý yapýlanmalara tam destek veren ülkelere esnek misilleme politikalarý uygulanmalýdýr'' görüþünü dile getirdi. Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi öðretim görevlisi Gülseven Yaþer , görüntüler eþliðinde þeriatçýlarýn eðitime verdiði öneme dikkat çekti. Þeriatçýlarýn eðitim sistemlerinin tamamen Arap milliyetçiliðine dayandýðýný vurgulayan Yaþer, bu amaç doðrultusunda çok sayýda kitap bastýrýldýðýn&yacu te; dile getirdi. Fethullah Gülen tarafýndan takma isimle yazýlan kitaplarýn büyük çoðunluðunun Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yardýmcý ders kitabý olarak önerildiðine dikkat çeken Yaþer, ''Bunlardan 20 tanesi daha geçen ay Talim Terbiye Kurulu'nca iptal edildi'' dedi. Ýstanbul Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Nur Serter de, irticacý kesimlerin yaptýðý bir ankete dayanarak þeriatçý tehlikenin boyutlarýný anlattý. Toplantýda daha sonra konuþan eski Harp Akademileri Komutaný emekli orgeneral Kemal Yavuz, irticanýn yeni bir tehlike olmadýðýný kaydetti. Ýrticanýn toplumu bir kurt gibi kemirdiðini, geliþmesine engel olduðunu belirten Yavuz, ''Ýrtica belli zamanlarda saman alevi gibi parlamýþ, ancak demir yumrukla kýrýlabilmiþtir'' diye konuþtu.


Kaynak Fethullah.has.it

Kopyala yapıştırla olmuyor bu işler..

 

Alt 11 Eylül 2007, 13:32   #28
Çevrimdışı
Cevap: Fethullah Gülen böyle kutladı
altina kaynagini yazdim..

 

Alt 12 Eylül 2007, 14:18   #29
Çevrimdışı
Cevap: Fethullah Gülen böyle kutladı
Tayyi-ban Nickli Üyeden Alıntı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
altina kaynagini yazdim..

Sence Free Bir Siteyi kaynak olarak Göztermek ne kadar mantikli senin Mantığın eL veriyomu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

 

Alt 14 Eylül 2007, 02:36   #30
Çevrimdışı
Cevap: Fethullah Gülen böyle kutladı
yav bırakın su bebeyi ya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

 

 

Etiketler
boyle, böyle, fethullah, gulen, gülen, kutladi, kutladı

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Daussıla – Fethullah GÜLEN Vesaire Şairler ve Şiirleri 0 08 Aralık 2014 23:59
Ekranda Fethullah Gülen kapışması Lucifer Haber Arşivi 0 08 Haziran 2010 01:00
Tanımadığınız Fethullah Gülen Collettivo Kültür ve Sanat 0 09 Eylül 2008 01:49